[Poinformowanie Prezesa Trybunału o okolicznościach uzasadniających wyłączenie sędziego] - Art. 40. - Organizacja i tryb... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Poinformowanie Prezesa Trybunału o okolicznościach uzasadniających wyłączenie sędziego] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  40.  [Poinformowanie Prezesa Trybunału o okolicznościach uzasadniających wyłączenie sędziego]
1. 
Sędzia Trybunału niezwłocznie informuje Prezesa Trybunału o okolicznościach mogących powodować wyłączenie go z udziału w rozpoznawaniu sprawy.
2. 
Do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie wyłączenia z udziału w rozpoznawaniu sprawy sędzia Trybunału może wykonywać tylko czynności niecierpiące zwłoki.