Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.173 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Na podstawie art. 31i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, 1358 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Aplikacja komornicza rozpoczyna się 1 stycznia.
2. Program aplikacji komorniczej obejmuje zajęcia seminaryjne oraz praktyki.
§  2.
1. Aplikant odbywa praktykę u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej.
2. Warunki odbywania praktyki przez aplikanta określa umowa o pracę zawarta z komornikiem.
§  3.
1. Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, zapoznaje go z całokształtem czynności należących do zakresu obowiązków komornika i współdziała w tym zakresie z osobami prowadzącymi zajęcia seminaryjne.
2. W szczególności aplikant przygotowuje projekty dokumentów sporządzanych w poszczególnych sprawach przez komornika sądowego.
§  4.
1. Przed rozpoczęciem roku szkoleniowego rada izby komorniczej ustala szczegółowy program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego, wyznacza kierownika szkolenia odpowiedzialnego za realizację tego programu oraz zapewnia wykładowców.
2. Wykładowcami mogą być w szczególności komornicy, komornicy emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, referendarze i starsi referendarze sądowi, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk oraz inne osoby szczególnie obeznane z problematyką działalności komorników sądowych i egzekucji sądowej.
3. Rada izby komorniczej przedstawia walnemu zgromadzeniu komorników izby komorniczej projekt rocznego preliminarza wydatków przeznaczonych na organizację i prowadzenie aplikacji.
§  5. Rady izb komorniczych mogą zawierać porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów.
§  6. Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, sporządza co 12 miesięcy opinię o aplikancie i niezwłocznie przekazuje ją właściwej radzie izby komorniczej. Opinię tę dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej. Z treścią tej opinii komornik zaznajamia aplikanta.
§  7.
1. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów każdego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwają do 31 grudnia.
2. Przerwa w zajęciach seminaryjnych trwa od 1 lipca do 30 września.
3. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu obejmującym nie mniej niż 4 dni w miesiącu.
§  8. Program aplikacji komorniczej w części obejmującej zajęcia seminaryjne uwzględnia zagadnienia wchodzące w zakres obowiązków komornika, w szczególności:
1) przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego;
2) wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych;
3) wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
4) wybrane elementy prawa rodzinnego;
5) wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej;
6) wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego;
7) wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego;
8) przepisy ustrojowe dotyczące samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.
§  8a.
1. Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego zawiera w szczególności:
1) terminy zajęć seminaryjnych;
2) liczbę godzin lekcyjnych w poszczególnych terminach;
3) informację o formie zajęć;
4) zakres tematyczny zagadnień, o których mowa w § 8;
5) tematy poszczególnych zagadnień;
6) tytuły aktów prawnych do danego tematu;
7) informację o wykładowcach prowadzących poszczególne zajęcia seminaryjne.
2. Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego rada izby komorniczej ogłasza na swojej stronie internetowej i przesyła do wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych.
§  9.
1. Po pierwszym roku aplikacji rada izby komorniczej przeprowadza kolokwium dla sprawdzenia stopnia opanowania przez aplikantów komorniczych materiału, z zakresu którego prowadzone były zajęcia seminaryjne.
2. W toku aplikacji rady izb komorniczych mogą przeprowadzać sprawdziany.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.