Stwierdzenie wyniku głosowania w komisji miejscowej. - Oddział f - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. - Dz. Praw P. Pol.1918.18.46 - OpenLEX

Oddział f - Stwierdzenie wyniku głosowania w komisji miejscowej. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.18.46

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

f)

Stwierdzenie wyniku głosowania w komisji miejscowej.

Natychmiast po ukończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczenia głosów, oddanych na poszczególne listy kandydatów.

Nieważne są: 1) karty do głosowania, włożone nie do urzędownie ostemplowanej koperty lub też koperty oznaczonej znakiem odróżniającym; 3) karty do głosowania puste, - oraz 4) Karty do głosowania, nie wypełnione w sposób właściwy w myśl art. 69.

Nieważność oddanych kart sprawdza główna komisja wyborcza. Orzeczenie jej sprawdza, w razie wniesienia protestu przeciwko wyborowi, Sąd Najwyższy.

Karty do głosowania, które na podstawie art. 76 zostały przez komisją miejscową unieważnione, należy oznaczyć numerami porządkowemi i dołączyć do protokułu wraz z kopertami.

Protokuł musi być podpisany przez wszystkich członków komisji i przedstawicieli poszczególnych grup wyborców i łącznie z karta, do głosowania oraz z listami wyborców, po starannem zapieczętowaniu i ostemplowaniu, odesłany natychmiast do głównej komisji wyborczej.

Każdy członek komisji, jeżeli uważa, że protokół nie jest zgodny z rzeczywistością, ma prawo swoje oświadczenie podyktować i załączyć na piśmie do protokułu.

10 Art. 76 zmieniony przez pkt 3 dekretu z dnia 26 grudnia 1918 r. (Dz. Praw P. Pol.18.21.74) zmieniającego nin. dekret z dniem 28 grudnia 1918 r.