Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.601

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 4 października 1921 r.
w sprawie opłat za rewizje kotłów parowych wykonywane na podstawie zlecenia Władz przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu.

Na zasadzie art. 4 ustawy z dn. 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50 poz. 303) postanawia się co następuje:
§  1. Wysokość opłat pobieranych za rewizje kotłów, wykonywane z polecenia władz państwowych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu ustala się jak następuje:
I. Badanie kotłów nowych i używanych wszelkich typów przed wydaniem nowego pozwolenia
Za kocioł o powierzchni ogrzewalnej m2za każde następne
0-22-2020-5050-100100-200100 m2
1. Zbadanie budowy18002900360044004800500 mk.
2. Próba wodna18002900360044004800500 mk.
3. Próba odbiorcza18002900360044004800500 mk.
II. Opłaty roczne za przewidziane instrukcjami technicznemi z dn. 16 grudnia 1909 r. rewizje porządkowe:
a) kotłów uruchomionych po 1 lipca 1921 r.
1. Kotła stałego20003600440050005600500 mk.
2. Kotła przenośnego28004400500056006400500 mk.
3. Kotła na statku36005000560064007200500 mk.
b) za kotły, podlegające w myśl art. 42 instrukcji technicznych z dnia 16 grudnia 1909 r. opłacie przed 1 lipca 1921 r., jednorazowa: dopłata za czas do 31 grudnia 1921 r. przewidziana w rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskie; z dn. 28 grudnia 1920 r. o zmianie roku obrachunkowego poznańskiego stowarzyszenia dozoru nad kotłami i o podwyższeniu taryfy za rewizje, wykonywane z polecenia władz państwowych przez powyższe stowarzyszenie (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 4 poz. 23, art. 4) wynosi bez względu na powierzchnię i ryp kotła: mk. 3000.
III. Opłaty jednorazowe za nadzwyczajne rewizje i badania (instrukcje techniczne z dn. 18 grudnia 1909 r.) po naprawie (§ 27), po bezczynności dłużej niż 2 lata (§ 31, VII), rewizje powtórne wywołane niezadawalniajacym stanem kotła (§ 35), rewizje powtórne wskutek przyczyn zależnych od właściciela lub jeżeli pierwsza rewizja mogła być wykonaną jedynie częściowo oraz rewizje na żądanie właściciela:
za kocioł o pow. ogrzewal. m2powyżej 100 m2
0-22-2020-5050-100
1. Kocioł stały30005400660075008400 mk
2. Kocioł przenośny44006600750084009600 mk
3. Kocioł na statku540075008400960010800 mk
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.