§ 4. - Opłaty za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.159.949

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2011 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)