Opłaty za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.159.949

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW", czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą".
1.
Opłaty za przeprowadzenie czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:
1)
za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale w sumie nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej;
2)
za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;
3)
za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:
a)
100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b)
75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c)
50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d)
25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
4)
za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:
a)
100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b)
75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c)
50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d)
25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
5)
za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - równowartość 0,25 kwoty bazowej.
2.
Kwotę bazową stanowi kwota, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy.
1.
ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ich przeprowadzenie, zwanemu dalej "podmiotem zainteresowanym".
2.
W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, oraz łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4.
3.
ABW albo SKW wystawia podmiotowi zainteresowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4.
Podmiot zainteresowany wnosi kwoty wymienione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 200, poz. 1652), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).