Opłaty za dozór kotłów zlecony stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe. - Dz.U.1923.43.294 - OpenLEX

Opłaty za dozór kotłów zlecony stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.43.294

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 6 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie opłat za dozór kotłów zlecony stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe.

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303) zarządza się co następuje:
Opłaty roczne za dozór kotłów, należących do właścicieli prywatnych lub dzierżawionych przez nich od władz państwowych, wykonywany przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu na skutek zlecenia władz państwowych ustala się w wysokości od kotła:
do2m2pow.ogrzew.16zł.p.
ponad2do20 m2pow.ogrzew.24""
"20"50 m2""28""
"50"100 m2""32""
"100"200 m2""36""
"200m2za każde 100 m2 lub ich część4p.
Opłaty ustalone w par. 1 w złotych polskich. mają być przy wnoszeniu ich przerachowywane na marki polskie według wartości franka złotego, ustalanej i ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) w dniu poprzedzającym datę uiszczenia opłaty, przyczem 1 zloty przyjmuje się za 1 frank złoty.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla się wszelkie rozporządzenia wydane w tym przedmiocie, sprzeczne z niniejszem.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1923 r. (Dz.U.23.121.980) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.32.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1924 r.