Opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1005

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 32) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania oraz maksymalne wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, zwanych dalej "opłatami".
1. 
Opłaty są ustalane w cennikach stanowiących ofertę jednostki notyfikowanej.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
3. 
Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala jednostka notyfikowana.
4. 
Zmiany wysokości opłat ujętych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3 i § 4.
5. 
Opłaty powinny zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 1.
1. 
Opłaty różnicuje się w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.
2. 
Podstawę do określenia wysokości opłat stanowią:
1)
rodzaj wyposażenia morskiego, wykonanej czynności lub usługi;
2)
stopień skomplikowania wyposażenia morskiego, wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;
3)
koszt pracy jednej osoby określony w dniach lub godzinach, pomnożony przez liczbę osób wykonujących dane czynności i liczbę dni lub godzin;
4)
koszt pracy jednostki notyfikowanej.
3. 
Przy ustalaniu opłaty uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności.
4. 
Na sumę kosztów, o których mowa w ust. 3, składają się w szczególności koszty:
1)
wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);
2)
przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;
3)
przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny w procesie obowiązkowej oceny zgodności zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej;
4)
rozpatrzenia wniosku przez komitet techniczny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to niezbędne;
5)
sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, jeżeli jest to niezbędne;
6)
przygotowania i wystawienia certyfikatu w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku oceny zgodności wyposażenia morskiego z wymaganiami.
Maksymalne wysokości opłat są określone:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego dla modułów B, F oraz G;
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego dla modułów D oraz E.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWĄ OCENĄ ZGODNOŚCI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO DLA MODUŁÓW B, F ORAZ G

1.
Środki ratunkowe
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Bdla modułu Fdla modułu G
12345
1Koła ratunkowe12 2005 30011 200
2Lampki pozycyjne do jednostek ratunkowych, łodzi ratowniczych, kół ratunkowych i pasów ratunkowych11 2005 30011 200
3Samoczynnie aktywowane sygnały dymne kół ratunkowych11 8005 80011 800
4Pasy ratunkowe11 2005 30011 200
5Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne - izolowane i nieizolowane12 0006 0006 000
6Środki ochrony cieplnej11 2005 30011 200
7Rakiety spadochronowe11 2005 30011 200
8Pochodnie ręczne11 2005 30011 200
9Pławki dymne11 2005 30011 200
10Wyrzutnie linki ratunkowej11 2005 30011 200
11Pneumatyczne tratwy ratunkowe13 2007 30013 200
12Sztywne tratwy ratunkowe12 3006 40012 300
13Samoodwracalne tratwy ratunkowe13 2007 30013 200
14Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe13 2007 30013 200
15Urządzenia do swobodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne)12 1006 20012 100
16Łodzie ratunkowe13 8003 90013 800
17Sztywne łodzie ratownicze14 3008 40014 300
18Pneumatyczne łodzie ratownicze14 3008 40014 300
19Szybkie łodzie ratownicze14 3008 40014 300
20Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki)14 3008 4008 400
21Urządzenia do wodowania zrzutowych łodzi ratunkowych14 8008 80014 800
22Urządzenia do wodowania tratw ratunkowych14 8008 80014 800
23Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych12 6006 60012 600
24Zwalniaki do wodowania łodzi ratunkowych, ratowniczych i tratw ratunkowych przez spadek lub z użyciem talii12 6006 60012 600
25Morskie systemy ewakuacji (MES)18 70012 80018 700
26Urządzenia ratownicze12 1006 20012 100
27Drabinki do wsiadania
28Materiały odblaskowe11 2005 30011 200
29Reflektory radarowe do łodzi ratunkowych i ratowniczych11 2005 30011 200
30Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych14 3008 40014 300
31Zaburtowe silniki napędu łodzi ratowniczych12 1006 20012 100
32Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych11 7005 70011 700
33Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe13 2007 30013 200
34Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

2.
Zapobieganie zanieczyszczeniom morza
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułudla modułudla modułu
BFG
12345
1Odolejacz (filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm)15 4009 50015 400
2Wykrywacz rozdziału faz olej/woda12 1006 20012 100
3Miernik zawartości oleju12 6006 60012 600
4Systemy kontrolno-pomiarowe zrzutu oleju do zbiornikowca olejowego17 60011 60017 600
5Systemy oczyszczania ścieków fekalnych14 8008 80014 800
6Spalarki okrętowe15 4009 50015 400
7Pokładowy analizator NOx wg Kodeksu technicznego NOx z 2008 r. (NOx Technical Code 2008)12 6006 60012 600
8Pokładowe systemy oczyszczania spalin15 4009 50015 400

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

3.
Ochrona przeciwpożarowa
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułudla modułudla modułu
BFG
12345
1Podstawowe pokrycia pokładów11 9006 00015 900
2Gaśnice przenośne11 7005 70011 700
3Wyposażenie strażackie: odzież ochronna11 7005 70011 700
4Wyposażenie strażackie: buty11 7005 70011 700
5Wyposażenie strażackie: rękawice11 7005 70011 700
6Wyposażenie strażackie: hełm11 7005 70011 700
7Niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze12 3006 40012 300
8Aparaty oddechowe zasilane sprężonym powietrzem11 7005 70011 700
9Elementy instalacji tryskaczowych do pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń służbowych i stanowisk dowodzenia, równoważnych instalacjom przywołanym w prawidle II-2/12 konwencji SOLAS 7411 2005 30011 200
10Dysze do stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni12 3006 40012 300
11Przegrody klasy "A" i "B"12 3006 40012 300
12Urządzenia zapobiegające przedostaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach12 3006 40012 300
13Materiały niepalne11 9006 0006 000
14Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa: rury i łączniki z tworzyw sztucznych, zawory, łączniki elastyczne rurociągów, kompensatory, metalowe elementy rurociągów z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami11 9006 00011 900
15Drzwi przeciwpożarowe12 3006 40012 300
16Elementy układu sterowania drzwi przeciwpożarowych12 3006 40012 300
17Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne: okleiny dekoracyjne, zestawy farb, pokrycia podłogowe, pokrycia izolacji rurociągów, kleje stosowane w konstrukcji przegród klasy "A", "B" i "C", membrana kanałów palnych11 9006 00011 900
18Draperie, zasłony oraz inne zawieszane materiały tekstylne i folie11 9006 00011 900
19Meble tapicerowane11 9006 00011 900
20Składniki pościeli11 9006 00011 900
21Klapy przeciwpożarowe12 3006 40012 300
22Ognioodporne okna i iluminatory klasy "A" i "B"12 3006 40012 300
23Przejścia przez przegrody klasy "A": przejścia przewodów elektrycznych, przepusty rur, kanałów, szybów itp.12 3006 40012 300
24Przejścia przez przegrody klasy "B": przejścia przewodów elektrycznych, przepusty rur, kanałów, szybów itp.12 3006 40012 300
25Instalacje tryskaczowe (tylko głowice zraszające)12 3006 40012 300
26Węże pożarnicze o średnicy <= 52 mm11 2005 30011 200
27Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych11 9006 00011 900
28Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia (z wyjątkiem mebli) do jednostek szybkich12 3006 40012 300
29Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia do wyrobu mebli do jednostek szybkich12 3006 40012 300
30Przegrody ognioodporne do jednostek szybkich12 3006 40012 300
31Drzwi przeciwpożarowe do jednostek szybkich12 3006 40012 300
32Klapy przeciwpożarowe do jednostek szybkich12 3006 40012 300
33Przejścia przez przegrody ognioodporne na jednostkach szybkich: przejścia przewodów elektrycznych, przepusty rur, kanałów, szybów itp.12 3006 40012 300
34Przenośny sprzęt gaśniczy do łodzi ratunkowych i ratowniczych11 7005 70011 700
35Dysze do równoważnych instalacji gaśniczych na mgłę wodną do przedziałów maszynowych oraz pompowni ładunkowych
36Elementy systemów oświetlenia dolnego11 6005 60011 600
37Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe11 2005 30011 200
38Elementy instalacji gazu obojętnego16 50010 60016 500
39Dysze do systemu gaśniczego urządzenia kuchennego do gotowania na głębokim tłuszczu (typu automatycznego lub ręcznego)12 1006 20012 100
40Wyposażenie strażackie: linki bezpieczeństwa11 2005 30011 200
41Elementy równoważnych stałych, gazowych instalacji gaśniczych (czynnik gaśniczy, zawory główne i dysze wylotowe) przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych15 4009 50015 400
42Równoważne stałe, gazowe instalacje gaśnicze do przedziałów maszynowych (instalacje aerozolowe)16 5006 60016 500
43Koncentraty do stałych instalacji gaśniczych na pianę o wysokim stopniu spienienia do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych12 1006 20012 100
44Elementy stałych, lokalnych, wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do przedziałów maszynowych kategorii A14 3008 40014 300
45Stałe wodne instalacje gaśnicze przeznaczone do pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń dla pojazdów i pomieszczeń kategorii specjalnej14 3008 40014 300
46Elementy stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru do stanowisk dowodzenia, pomieszczeń służbowych, pomieszczeń mieszkalnych, balkonów kabinowych, przedziałów maszynowych i bezwachtowych przedziałów maszynowych14 3008 40014 300
47Gaśnice stacjonarne12 1006 20012 100
48Urządzenia do sygnalizacji pożaru - sygnalizatory akustyczne11 7005 70011 700
49Stały sprzęt do analizy zawartości tlenu i wykrywania gazu12 1006 20012 100
50Prądownice uniwersalne12 6006 60012 600
51Stałe systemy węży pożarniczych: szpule z wężami półsztywnymi11 7005 70011 700
52Elementy instalacji gaśniczych na pianę o średnim stopniu spienienia - stałe instalacje pokładowe do zbiornikowców14 3008 40014 300
53Elementy instalacji gaśniczych na pianę o niskim stopniu spienienia, przeznaczonych do ochrony przedziałów maszynowych i pokładów zbiornikowców14 3008 40014 300
54Piana do stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych do chemikaliowców12 1006 20012 100
55Dysze do stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do balkonów kabinowych12 6006 60012 600
56Zewnętrzne i wewnętrzne systemy na pianę o wysokim stopniu spienienia do ochrony maszynowni, pompowni ładunkowych, pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń dla pojazdów, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ładunkowych12 6006 60012 600
57Proszkowe instalacje gaśnicze13 2007 30013 200
58Elementy ssących systemów wykrywania dymu12 1006 20012 100
59Przegrody klasy C12 3006 40012 300
60Stały system wykrywania gazów węglowodorowych12 1006 20012 100
61Systemy oznaczania dróg ewakuacyjnych stosowane w zastępstwie przypodłogowych systemów oświetlenia11 9006 00011 900
62Pianowe urządzenia gaśnicze na platformie śmigłowcowej12 6006 60012 600
63Elementy stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych do kuchennych przewodów wentylacyjnych12 3006 20012 300
64Ruchomy wskaźnik poziomu wody do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tym dniu, przeznaczonych do przewozu co najmniej pięciu kontenerów na poziomie pokładu lub powyżej tego poziomu11 9006 00011 900
65Węże pożarnicze: półsztywne węże do systemów stałych11 2005 30011 200
66Stałe systemy węży pożarniczych: systemy z wężem płaskoskładanym11 2005 30011 200

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

4.
Wyposażenie nawigacyjne
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Bdla modułu Fdla modułu G
12345
1Kompas magnetyczny klasy A12 8006 80012 800
2Urządzenie do określania i przekazywania kursu THD (metoda magnetyczna)12 8006 80012 800
3Żyrokompas13 4007 50013 400
4Echosonda12 6006 60012 600
5Wskaźnik prędkości zwrotu11 9006 00011 900
6Wyposażenie GPS12 8006 80012 800
7Odbiornik światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GLONASS)12 8006 80012 800
8System kontroli kursu (HCS)12 8006 80012 800
9Poszukiwawczo-ratownicze urządzenia lokalizacyjne (SRLD): transponder radarowy 9 GHz (SART)11 9006 00011 900
10Wskaźnik kąta wychylenia steru11 9006 00011 900
11Wskaźnik obrotów śruby11 9006 00011 900
12Wskaźnik skoku śruby11 9006 00011 900
13Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych12 8006 80012 800
14Rejestrator przebiegu podróży (VDR)14 3008 40014 300
15System obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) wraz z urządzeniem rezerwowym i systemem obrazowania map rastrowych (RCDS)13 4007 50013 400
16Żyrokompas dla jednostek szybkich13 4007 50013 400
17Uniwersalny sprzęt systemu automatycznej identyfikacji (AIS)12 8006 80012 800
18System kontroli drogi

(działający przy prędkości statku od minimalnej prędkości manewrowej do 30 węzłów)

12 6006 60012 600
19Sprzęt radarowy CAT 113 4007 50013 400
20Sprzęt radarowy CAT 213 4007 50013 400
21Sprzęt radarowy CAT 313 4007 50013 400
22Sprzęt radarowy do jednostki szybkiej (CAT 1H i CAT 2H)13 4007 50013 400
23Uznany sprzęt radarowy z opcją mapy (CAT 1C i CAT 2C)13 4007 50013 400
24Sprzęt radarowy do jednostki szybkiej, uznany z opcją mapy (CAT 1HC i CAT 2HC)13 4007 50013 400
25Reflektor radarowy - typ pasywny12 8006 80012 800
26System sterowania kursem do jednostek szybkich12 6006 60012 600
27Przyrząd do określania i przekazywania kursu THD (metoda GNSS)12 6006 60012 600
28Reflektory poszukiwawcze do jednostek szybkich12 3006 20012 300
29Noktowizory do jednostek szybkich12 3006 20012 300
30Różnicowe odbiorniki DGPS i DGLONASS12 8006 80012 800
31Przyrząd do określania i przekazywania kursu THD (metoda żyroskopowa)12 1006 20012 100
32Uproszczony rejestrator przebiegu podróży (S-VDR)12 8006 80012 800
33Drabinka pilotowa11 9006 00011 900
34Odbiornik systemu DGPS12 8006 80012 800
35Odbiornik systemu DGLONASS12 8006 80012 800
36Dzienna lampa sygnalizacyjna12 1006 20012 100
37Aktywny reflektor radarowy13 4007 50013 400
38Urządzenie do brania namiarów12 6006 60012 600
39Poszukiwawczo-ratownicze urządzenia lokalizacyjne (SRLD):wyposażenie AIS SART12 8006 80012 800
40Wyposażenie systemu Galileo12 8006 80012 800
41System alarmu wachtowego na mostku nawigacyjnym (BNWAS)12 8006 80012 800
42System odbioru dźwięku12 3006 20012 300
43Zintegrowany system nawigacyjny13 4007 50013 400

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

5.
Wyposażenie radiokomunikacyjne
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Bdla modułu Fdla modułu G
12345
1Radiostacja VHF zapewniająca nadawanie i odbiór sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) oraz radiotelefonii12 8006 80012 800
2Odbiornik nasłuchowy VHF DSC12 8006 80012 800
3Odbiornik rozszerzonego wywołania grupowego (Navtex)12 8006 80012 800
4Odbiornik rozszerzonego wywołania grupowego (EGC)13 4007 50013 400
5Urządzenie do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) w paśmie HF (odbiornik wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej NBDP)12 8006 80012 800
6Radiopława ratunkowa (EPIRB) wykorzystująca łączność satelitarną (COSPAS-SARSAT) na częstotliwości 406 MHz12 8006 80012 800
7Radiostacja MF zapewniająca nadawanie i odbiór sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) oraz radiotelefonii13 4007 50013 400
8Odbiornik nasłuchowy MF DSC13 4007 50013 400
9Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-B13 4007 50013 400
10Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-C13 4007 50013 400
11Radiostacja MF/HF zapewniająca nadawanie i odbiór sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania (DSC), wąskopasmowej telegrafii bezpośredniej (NBDP) oraz radiotelefonii13 4007 50013 400
12Skanujący odbiornik nasłuchowy MF/HF DSC13 4007 50013 400
13Przenośny radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej dla jednostek ratowniczych11 9006 00011 900
14Stacjonarny radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej dla jednostek ratowniczych12 8006 80012 800
15Inmarsat-F7713 4007 50013 400

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

6.
Wyposażenie wymagane na mocy konwencji COLREG 72
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Bdla modułu Fdla modułu G
12345
1Światła nawigacyjne13 4007 50013 400

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

7.
Wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS
Lp.Wyposażenie morskieMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Bdla modułu Fdla modułu G
12345
1Czujniki poziomu wody12 1006 20012 100

* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKOWĄ OCENĄ ZGODNOŚCI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO DLA MODUŁÓW D ORAZ E

Liczba pracowników zaangażowanych w produkcję danego wyrobuMaksymalne wysokości opłat (PLN)*
dla modułu Ddla modułu E
audyt certyfikacyjnyaudyt pośredni

(okresowy lub

ponowny)

audyt odnowieniowyaudyt certyfikacyjnyaudyt pośredni

(okresowy lub

ponowny)

audyt odnowieniowy
do 5018 0009 00013 00013 0007 00010 000
do 20031 00012 00018 00022 0009 00013 000
powyżej 20044 00016 00029 00031 10012 00011 000
* Maksymalne wysokości opłat określone są w cenach netto.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalania opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1578) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 2333), które utraciły moc z dniem 7 stycznia 2018 r. na podstawie art. 37 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 32).