Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego. - Dz.U.2004.150.1578 - OpenLEX

Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalania opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z:
1)
obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego;
2)
badaniami na potrzeby oceny zgodności wyposażenia morskiego;
3)
certyfikacją;
4)
sprawdzaniem zgodności wyposażenia morskiego z wymaganiami, dokonywanym przez notyfikowane jednostki kontrolujące;
5)
akredytacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów.
1.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, są ustalane w cennikach stanowiących ofertę jednostki akredytującej, a także notyfikowanej jednostki certyfikującej, notyfikowanej jednostki kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium, zwanych dalej "jednostkami notyfikowanymi".
2.
Opłaty, o których mowa w ust.1, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
3.
Cenniki, o których mowa w ust.1, ustala jednostka akredytująca, a także jednostki notyfikowane.
4.
Zmiany wysokości opłat ujętych w cennikach, o których mowa w ust.1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3 i 4.
5.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, powinny zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia.
1.
Opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego różnicuje się w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.
2.
Podstawę do określenia wysokości opłat za czynności, o których mowa w ust.1, stanowią:
1)
rodzaj wyposażenia morskiego, wykonanej czynności lub usługi;
2)
stopień skomplikowania wyposażenia morskiego, wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;
3)
koszt pracy jednej osoby określony w dniach lub godzinach, pomnożony przez liczbę osób wykonujących dane czynności i liczbę dni lub godzin;
4)
koszt pracy jednostki notyfikowanej.
3.
Przy ustalaniu opłaty związanej z obowiązkową oceną zgodności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z tą oceną, zwane dalej "kosztami jednostkowymi".
4.
Na sumę kosztów jednostkowych składają się, w szczególności, koszty:
1)
wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);
2)
przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;
3)
przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny w procesie obowiązkowej oceny zgodności zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej;
4)
rozpatrzenia wniosku przez komitet techniczny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to niezbędne;
5)
sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, jeżeli jest to niezbędne.
5.
Na sumę kosztów jednostkowych czynności związanych z certyfikacją składają się również koszty przygotowania i wystawienia certyfikatu.
1.
Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów stanowią, w szczególności:
1)
niezbędna do oceny liczba audytorów lub ekspertów technicznych;
2)
koszt pracy jednego audytora lub eksperta technicznego;
3)
koszt pracy jednostki akredytującej;
4)
zakres akredytacji.
2.
Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:
1)
poszczególnych etapów procesu akredytacji, zwane dalej "kosztami jednostkowymi procesu akredytacji";
2)
sprawowania nadzoru nad tymi jednostkami;
3)
uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.
3.
Na sumę kosztów jednostkowych procesu akredytacji składają się, w szczególności, koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna);
2)
prac organizacyjno-administracyjnych;
3)
oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą jednostki akredytującej;
4)
oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny jednostki akredytującej;
5)
wystawienia dokumentów akredytacyjnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).