Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.3.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 grudnia 1922 roku
w przedmiocie opłat stemplowych od poświadczeń odbioru, zamieszczanych na asygnacjach władz i urzędów państwowych.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych (Dz. U. R. P. № 92, poz. 676) oraz art. 33 dekretu Nr 445 Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej z dnia 27 grudnia 1921 r. w przedmiocie podatku stemplowego (Dz. Urz. T. K. R. z r. 1922 № 1) zarządza się co następuje:
§  1. Opłaty, przypadające od poświadczeń odbioru (pokwitowań), umieszczanych na asygnacjach władz i urzędów państwowych, potrącać się. będzie z sumy asygnowanej należytości.
§  2. Potrącenia dokonywują asygnujące władze i urzędy państwowe.

W tym celu należy, o ile w danym przypadku nie mają zastosowania uwolnienia, przewidziane w art. 14 ustawy z dn. 28 paźdz. 1921 r. (Dz. U. R. P. № 92, poz. 676) względnie art. 2 dekretu Na 445 z d. 27 grud. 1921 r. (Dz. Urz. T. K. R. Litwy Śr. r. 1922 № 1) ustalić przed wystawieniem asygnacji kwotą opłaty, przypadającej od poświadczenia (pokwitowania), potrącić ją z sumy asygnowanej należytości, wyszczególnić dokonane potrącenie w treści asygnacji i zaznaczyć zarazem, że potrącona kwota ma być zarachowana na dochód Ministerstwa Skarbu, dział 6 § 5 poz.: "Opłaty stemplowe od rachunków i poświadczeń odbioru" preliminarza budżetowego. W talonie asygnacji ma być podana suma, przypadająca do wypłaty po dokonaniu potrącenia. Do asygnacji należy dołączyć deklaracją na potrącenie, wypełnioną w sposób, określony w obowiązujących przepisach rachunkowo-kasowych.

Kasa skarbowa wydaje na żądanie płatnika kwit kasowy na potrąconą sumą.

§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia i obowiązuje na na całym obszarze Rzeczypospoplitej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.