§ 4. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  4.
1.
Wysokość opłat obejmujących opłaty za usługi:
1)
nawigacyjne, w tym opłatę trasową oraz opłatę za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska,
2)
służb informacji powietrznej,
3)
służb informacji meteorologicznej

- ustalana jest z uwzględnieniem uzasadnionych, rzeczywistych i całkowitych kosztów świadczenia tych usług, ponoszonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty, wydatki i wpłaty określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", w tym:
1)
bezpośrednie koszty operacyjne utrzymania i eksploatacji,
2)
koszty pośrednie, w tym administracyjne,
3)
koszty infrastruktury, w szczególności koszt amortyzacji,
4)
koszty finansowe,
5)
koszty wynikające z zobowiązań międzynarodowych, dotyczące zarządzania ruchem lotniczym

- przy uwzględnieniu kosztu kapitału własnego.