Art. 4. - [Nadzór nad działalnością zespołów] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  4.  [Nadzór nad działalnością zespołów]
1. 
Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów w zakresie:
1)
przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii;
2)
wykonywania czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3.
2. 
Nadzór sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości nie może wkraczać w dziedzinę, w której specjaliści są niezależni.
3. 
Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do:
1)
przeprowadzania w zespołach kontroli i wizytacji;
2)
żądania od zespołów przesłania informacji lub sprawozdań z działalności zespołu, w zakresie, w jakim sprawuje nadzór nad zespołami.
4. 
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ustala, w drodze zarządzenia, standardy metodologii opiniowania dla zespołów.
5. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób sprawowania nadzoru nad zespołami, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania zespołów.