§ 1. - Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2000 r.
§  1.
1.
W pomieszczeniach zajmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektorów (dowódców, komendantów) tych komórek (jednostek).
2.
Miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, wyznacza się w części budynku uniemożliwiającej oddziaływanie dymu tytoniowego na osoby niepalące, w odrębnych zamykanych pomieszczeniach, oraz oznacza się je w sposób widoczny.
3.
Miejsca, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyznaczone w:
1)
izbach żołnierskich,
2)
salach wykładowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych,
3)
świetlicach oraz obiektach sportowych.
4.
Jeżeli w budynku nie można spełnić warunków określonych w ust. 2, miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku.