§ 1. - Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.885

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.
§  1. 
Określa się wzór pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.