Określenie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium... - Dz.U.2007.21.129 - OpenLEX

Określenie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.21.129

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż "Polska Wódka/Polish Vodka", które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.).
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
macerat - roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych;
2)
mors - sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % objętości i nie większej niż 20 % objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.
"Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass" to napój spirytusowy:
1)
produkowany z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Niziny Północnopodlaskiej;
2)
uzyskany przez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5 % objętości maceratem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północnopodlaskiej;
3)
o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 40 % objętości;
4)
o zawartości cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany.
"Polish Cherry" to likier:
1)
wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu wiśni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ewentualnym niewielkim dodatkiem morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;
2)
o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 24 % objętości;
3)
o zawartości ekstraktu nie mniejszej niż 180 gramów w litrze napoju;
4)
o charakterystycznych cechach organoleptycznych, w szczególności barwie i smaku, pochodzących od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).