Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2011.9.47 - OpenLEX

Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż "Polska Wódka/Polish Vodka", które są objęte ochroną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16).
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
macerat - roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych;
2)
mors - sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % objętości i nie większej niż 20 % objętości, stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych.
Napój spirytusowy "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatized with an extract of bison grass" to wódka smakowa:
1)
produkowana z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Niziny Północnopodlaskiej;
2)
uzyskana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5 % objętości, z którego jest sporządzana wódka, następnie poddawana aromatyzacji maceratem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północnopodlaskiej;
3)
o zawartości:
a)
kumaryny nie mniejszej niż 7 mg/l,
b)
cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany.
Napój spirytusowy "Polish Cherry" to likier:
1)
wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu z wiśni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością niewielkiego dodatku morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;
2)
o zawartości:
a)
alkoholu nie mniejszej niż 24 % objętości,
b)
ekstraktu nie mniejszej niż 180 gramów w litrze napoju;
3)
o charakterystycznych cechach organoleptycznych, w szczególności barwie i smaku, pochodzących od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu lub obrót napojami spirytusowymi z oznaczeniami geograficznymi "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatized with an extract of bison grass" i "Polish Cherry" wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 21, poz. 129), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1368).