§ 3. - Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1225

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.