§ 3. - Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2731 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2024 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 5 .
5 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2017 r.