§ 2a. - Określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1225

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  2a.  15
 W latach 2018-2020 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy.
15 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 października 2018 r. (Dz.U.2018.2056) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 2018 r.