Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygielką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.30.204

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 1939 r.
o określeniu właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygielką.

Na podstawie art. 2 ust. (3) ustawy z dnia 15 marca 1939 r. o dalszym zjednoczeniu ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 136) zarządzam, co następuje:
Na ziemie odzyskane na Orawie i nad rzeką Cygielką rozciąga się właściwość miejscową:
a)
Sądu Grodzkiego w Czarnym Dunajcu na miejscowości Sucha Góra i Głodówka na Orawie,
b)
sądów grodzkich, obejmujących właściwe gminy lub gromady na pozostałą część tych ziem, włączoną do istniejących jednostek administracyjnych (gmin, gromad).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia objęcia danego obszaru przez Rzeczpospolitą Polską.