§ 3. - Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.
§  3.
1.
Przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych instytucjom odpowiadającym warunkom wymienionym w § 2 pkt 1-5 następuje w trybie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub odpowiednio Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych może nastąpić przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych instytucji nie odpowiadającej warunkowi wymienionemu w § 2 pkt 4, na podstawie pozytywnej opinii Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub odpowiednio Prezydium Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk, wydanej w formie uchwały powziętej w trybie przewidzianym w regulaminach działania tych organów.