§ 6. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  6. 
1. 
Próbka danej partii odpadów destruktu asfaltowego pobrana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest badana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
2. 
Badania próbek danej partii odpadów destruktu asfaltowego przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność.
3. 
Oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność.