Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące zgłoszenia:
1) zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7);
2) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
3) załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o rachunkach (NIP-B);
4) załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C).
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1635).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).