Art. 10a. - [Składanie zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  10a.  [Składanie zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej]
1. 
Zgłoszenia identyfikacyjne oraz zgłoszenia aktualizacyjne mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1a. 
Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być składane przez pełnomocnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 5 ust. 4a.
1b. 
Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 4.
1c. 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ma zastosowanie odpowiednio do zgłoszeń, o których mowa w ust. 1.
2. 
Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji skarbowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. 
(uchylony).