Określenie przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.116.983

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
przypadki, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, zwanej dalej "dokumentacją";
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja;
3)
zasady i tryb postępowania z dokumentacją.
Dokumentacja jest sporządzana w przypadku:
1)
wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
2)
wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
3)
wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
4)
likwidacji otworu wiertniczego.
1. 
Dokumentacja obejmuje część tekstową i graficzną.
2. 
Strona tytułowa dokumentacji zawiera:
1)
nazwę i adres podmiotu wykonującego prace geologiczne;
2)
nazwę i adres podmiotu, który finansuje wykonanie dokumentacji;
3)
tytuł dokumentacji;
4)
imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych;
5)
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej prace geologiczne;
6)
datę sporządzenia dokumentacji.
Mapy do dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskiwanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Do dokumentacji dołącza się dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację.
1. 
Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 1, obejmuje:
1)
część tekstową składającą się z:
a)
strony tytułowej,
b)
karty informacyjnej, której wzór określa załącznik:
-
nr 1 do rozporządzenia w przypadku złoża kopaliny lub
-
nr 2 do rozporządzenia w przypadku wód podziemnych,
c)
opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
d)
charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru,
e)
opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,
f)
szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych i ich wyników,
g)
zestawienia wyników badań laboratoryjnych oraz innych wyników uzyskanych w trakcie wykonywania prac,
h)
wniosków wynikających ze zrealizowanych prac;
2)
część graficzną składającą się z:
a)
mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50.000 z lokalizacją wykonanych prac,
b)
mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek,
c)
mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru w skali od 1:50.000 do 1:10.000,
d)
planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1.000 z lokalizacją otworu wiertniczego niekończącego się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych,
e)
profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2.000,
f)
profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej,
g)
map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań.
2. 
Do części tekstowej dokumentacji dołącza się odpis decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych lub koncesji.
Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 2, obejmuje:
1)
część tekstową składającą się z:
a)
strony tytułowej,
b)
karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c)
opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
d)
opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,
e)
wskazania wykonawcy prac wiertniczych, geofizycznych i laboratoryjnych,
f)
opisu uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, oraz miejsca ich przechowywania,
g)
określenia głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych,
h)
opisu konstrukcji otworu wiertniczego, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych,
i)
opisu mineralogiczno-petrograficznego i stratygraficznego przewierconych utworów,
j)
wyników badań geofizycznych,
k)
zestawienia wyników badań laboratoryjnych próbek geologicznych;
2)
część graficzną składającą się z:
a)
mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50.000 z lokalizacją wiercenia,
b)
planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1.000 z lokalizacją wiercenia,
c)
profilu geologicznego otworu wiertniczego w zależności od głębokości wiercenia sporządzonego w skali nie mniejszej niż 1:2.000.
Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 3, obejmuje:
1)
część tekstową składającą się z:
a)
strony tytułowej,
b)
karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
c)
opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
d)
syntetycznego omówienia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu badań,
e)
opisu profilu geologicznego wraz z charakterystyką przewiercanych warstw wodonośnych i temperatury na dnie otworu wiertniczego,
f)
opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych,
g)
charakterystyki rozwiązań technicznych, w tym określenia ilości, głębokości i średnicy otworów wiertniczych, rodzaju i ilości substancji wypełniających kolektor, długości kolektora, rodzaju pompy ciepła, obliczonej mocy instalacji w kW,
h)
wyników wykonanych prób ciśnieniowych układu,
i)
opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,
j)
oceny wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych,
k)
opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,
l)
określenia sposobu kontroli pracy systemu;
2)
część graficzną składającą się z:
a)
mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50.000 z lokalizacją wykonanych prac,
b)
planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1.000 z lokalizacją wierceń,
c)
profilu geologicznego reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych.
Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 4, obejmuje:
1)
część tekstową składającą się z:
a)
strony tytułowej,
b)
karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c)
określenia daty wykonania otworu wiertniczego i dotychczasowego sposobu jego wykorzystania,
d)
określenia przyczyn likwidacji otworu wiertniczego,
e)
określenia sposobu i technicznego rozwiązania zabiegu likwidacji otworu wiertniczego,
f)
określenia daty rozpoczęcia i zakończenia prac likwidacyjnych,
g)
określenia miejsca przechowywania dokumentacji otworu wiertniczego;
2)
część graficzną składającą się z:
a)
mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50.000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,
b)
planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1.000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,
c)
profilu geologicznego otworu wiertniczego ze wskazaniem jego konstrukcji, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych i wykonanych zabiegów likwidacyjnych.
1. 
Dokumentacje, o których mowa w § 2, sporządza w 3 egzemplarzach podmiot finansujący prace geologiczne, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy odpowiednio od dnia zakończenia tych prac lub zakończenia wiercenia albo zlikwidowania otworu wiertniczego.
2. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje dokumentację określoną:
1)
w § 2 pkt 1 i 4 - w terminie miesiąca od wykonania właściwemu organowi koncesyjnemu, jeżeli była ona wykonywana na podstawie koncesji, albo właściwemu organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt prac geologicznych;
2)
w § 2 pkt 2 - w terminie miesiąca od wykonania ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
3)
w § 2 pkt 3 - w terminie miesiąca od wykonania właściwemu organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt prac geologicznych.
3. 
Organy, którym przekazano dokumentacje, przesyłają po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1741).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ

UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY

Tytuł dokumentacji: ......................................................................................................................................

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): ........................................................................................................

Wykonawca prac: .........................................................................................................................................

Podmiot finansujący prace: ..........................................................................................................................

Lokalizacja prac (miejscowość, gmina, powiat, województwo): ...................................................................

Arkusz mapy 1: 50.000: ...............................................................................................................................

Okres realizacji prac: ....................................................................................................................................

Powierzchnia obszaru dokumentowanego: ..................................................................................................

Liczba wykonanych wierceń: ................, głębokość wierceń: ..................., łączny metraż: .........................

Miejsce przechowywania próbek geologicznych: .........................................................................................

Opróbowanie:

Badania geofizyczne powierzchniowe:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca ............................................................................

.................................. ......................... .........................................................................................................

Badania geofizyczne w otworach:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca ............................................................................

.................................. ......................... .........................................................................................................

Badania laboratoryjne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca ............................................................................

.................................. ......................... .........................................................................................................

Badania hydrogeologiczne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca ............................................................................

.................................. ......................... .........................................................................................................

Inne badania:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca ............................................................................

.................................. ......................... .........................................................................................................

Przyczyna nieudokumentowania zasobów: .................................................................................................

Geolog dokumentujący: ....................................................

Numer uprawnień geologicznych: ....................................

......................, .....................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWA-

NIEM ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Tytuł dokumentacji: .......................................................................................................................................................

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): .........................................................................................................................

Wykonawca prac: ..........................................................................................................................................................

Podmiot finansujący prace: ...........................................................................................................................................

Lokalizacja prac (miejscowość, gmina, powiat, województwo): ....................................................................................

Arkusz mapy 1: 50.000: ................................................................................................................................................

Okres realizacji prac: .....................................................................................................................................................

Liczba wykonanych wierceń: .............., głębokość wierceń: ..............., łączny metraż: ................................................

Współrzędne otworu (otworów) wiertniczego: ϕ ................ λ .............., układ odwzorowawczy: ..................................

Rzędna otworu (otworów) wiertniczego: ................ m n.p.m.

Opróbowanie:

Badania hydrogeologiczne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca .............................................................................................

.................................. ......................... ..........................................................................................................................

Badania laboratoryjne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca .............................................................................................

.................................. ......................... ..........................................................................................................................

Badania geofizyczne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca .............................................................................................

.................................. ......................... ..........................................................................................................................

Stratygrafia i głębokość przewierconych utworów: .......................................................................................................

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej: .....................................................................................................

Przyczyna nieudokumentowania zasobów: ..................................................................................................................

Geolog dokumentujący: .......................................................................

Numer uprawnień geologicznych: .......................................................

......................, ......................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO .................... WYKONANEGO

(nazwa wiercenia)

W CELU ROZPOZNANIA BUDOWY GŁĘBOKIEGO PODŁOŻA

Tytuł dokumentacji: .......................................................................................................................................................

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): .........................................................................................................................

Wykonawca prac dokumentacyjnych: ...........................................................................................................................

Wykonawca wiercenia: ..................................................................................................................................................

Lokalizacja prac (miejscowość, gmina, powiat, województwo): ....................................................................................

Arkusz mapy 1: 50.000: ................................................................................................................................................

Okres realizacji prac: .....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko kierownika wiercenia i numer świadectwa uprawnień geologicznych: .................................................

Cel wiercenia: ................................................................................................................................................................

Typ zestawu wiertniczego: ............................................................................................................................................

Współrzędne geograficzne otworu wiertniczego: φ ........., λ .........., układ odwzorowawczy: .......................................

Rzędna terenu: ............... m n.p.m. Głębokość otworu wiertniczego: ....................................................................

Zarurowanie:

średnica rur .......................... głębokość posadowienia rur .....................................

........................................... .....................................

........................................... .....................................

Opróbowanie:

Badania geofizyczne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca .............................................................................................

........................... ..................... ............................................................................................

Badania laboratoryjne:

Rodzaj ........................... ilość ..................... wykonawca .............................................................................................

........................... ..................... ............................................................................................

Stratygrafia przewierconych utworów stratygrafia i ich głębokość: ...............................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Miejsce przechowywania rdzeni wiertniczych: ..............................................................................................................

Geolog dokumentujący: ...........................................................................

Numer uprawnień geologicznych: ...........................................................

.....................,.....................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA WYKONYWANIA PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

(OTWORY WYKONANE W CELU ZAINSTALOWANIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA)

Tytuł dokumentacji: .............................................................................................................................................................

Podstawa wykonania prac — zgłoszenie z dnia: ................................................................................................................

Wykonawca prac: ................................................................................................................................................................

Podmiot finansujący prace: .................................................................................................................................................

Lokalizacja prac (miejscowość, gmina, powiat, województwo, zlewnia): ............................................................................

Arkusz mapy 1: 50.000: ......................................................................................................................................................

Okres realizacji prac: ..........................................................................................................................................................

Powierzchnia obszaru badań: .............................................................................................................................................

Liczba wykonanych otworów: ....., głębokość otworów: .... ...., łączny metraż ....................................................................

Dane dotyczące reprezentatywnego otworu (otworów) wiertniczego:

Rzędna: .................. m n.p.m.

Współrzędne geograficzne otworu wiertniczego: φ ............, λ ........... układ odwzorowawczy: ..........................................

Głębokość: .............., średnica: .............., stratygrafia: ...................................

Temperatura na dnie otworu wiertniczego: ..............°C

Parametry technologiczne instalacji cieplnej:

Łączna długość kolektora: ..................................................................................................................................................

Medium wypełniające: ........................................................................................................................................................

Moc cieplna instalacji: .........................................................................................................................................................

Geolog dokumentujący: .................................................................................

Numer uprawnień geologicznych:..................................................................

...................., ....................

(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA LIKWIDOWANEGO OTWORU WIERTNICZEGO

Tytuł dokumentacji: .......................................................................................................................................................

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): .........................................................................................................................

Wykonawca prac: ..........................................................................................................................................................

Podmiot finansujący prace: ...........................................................................................................................................

Lokalizacja prac (miejscowość, gmina, powiat, województwo): ....................................................................................

Arkusz mapy 1: 50.000: ................................................................................................................................................

Okres realizacji prac: .....................................................................................................................................................

Współrzędne geograficzne otworu wiertniczego: φ ........, λ ........, układ odwzorowawszy: ..........................................

Rzędna: ................. m n.p.m.

Dotychczasowe wykorzystanie otworu wiertniczego: ....................................................................................................

Przyczyna likwidacji otworu wiertniczego: .....................................................................................................................

Sposób likwidacji: ..........................................................................................................................................................

Geolog dokumentujący: .........................................................................

Numer uprawnień geologicznych: .........................................................

....................., ....................

(miejscowość, data)

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.