Określenie przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.152.1741

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
przypadki, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska,
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w pkt 1,
3)
zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w pkt 1.
Dokumentacja geologiczna inna niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska jest sporządzana w przypadku:
1)
wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
2)
wykonania otworu wiertniczego dla rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin,
3)
likwidacji otworu wiertniczego.
1.
Dokumentacja geologiczna, o której mowa w § 2 pkt 1, obejmuje część tekstową i graficzną.
2.
Część tekstowa składa się z:
1)
podpisanej, przez osobę sporządzającą dokumentację, karty tytułowej, która zawiera:
a)
nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wykonanie dokumentacji,
b)
nazwę i adres wykonującego prace geologiczne,
c)
tytuł dokumentacji,
d)
imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych,
e)
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej,
f)
datę sporządzenia dokumentacji,
2)
tekstu zawierającego:
a)
charakterystykę geograficzną dokumentowanego obszaru,
b)
opis stanu zagospodarowania powierzchni terenu,
c)
szczegółowe omówienie wykonanych prac geologicznych i ich wyników,
d)
tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych oraz innych wyników uzyskanych w trakcie wykonywania prac,
e)
wnioski wynikające ze zrealizowanych prac,
3)
wykazu wykorzystanej literatury,
4)
odpisu decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych lub koncesji.
3.
Część graficzna składa się z:
1)
mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją: stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsca pobrania próbek,
2)
mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru w skali od 1 : 50.000 do 1 : 10.000,
3)
profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych, w zależności od głębokości otworu, w skali nie mniejszej niż 1 : 2.000,
4)
profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej,
5)
map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań.
4.
Dokumentację sporządza się w 3 egzemplarzach.
1.
Dokumentacja geologiczna, o której mowa w § 2 pkt 2, zawiera:
1)
kartę tytułową, obejmującą:
a)
nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wykonanie dokumentacji,
b)
odpis polecenia wykonania wiercenia,
c)
nazwę i adres wykonującego wiercenie,
d)
tytuł dokumentacji,
e)
nazwę i lokalizację otworu określoną w państwowym układzie współrzędnych,
f)
imię i nazwisko kierownika wiercenia,
g)
imię i nazwisko geologa dozorującego i kierującego oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych,
h)
cel wiercenia,
i)
datę rozpoczęcia i zakończenia wiercenia,
j)
typ zestawu wiertniczego, którym wykonano wiercenie,
k)
adres magazynu, w którym przechowywane są próbki,
2)
część opisową, składającą się z informacji dotyczących:
a)
uzysku rdzenia,
b)
interwałów, z których pobrano próbki oraz miejsca ich przechowywania,
c)
głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych,
d)
rodzaju zastosowanej konstrukcji otworu,
3)
profil geologiczny otworu w zależności od głębokości wiercenia sporządzony w skali umożliwiającej przedstawienie profilu geologicznego przewiercanych utworów, lecz nie mniejszej niż 1 : 2.000,
4)
opis mineralogiczno-petrograficzny i stratygraficzny przewierconych utworów,
5)
wyniki badań geofizycznych,
6)
tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych.
2.
Dokumentację sporządza się w 3 egzemplarzach.
1.
Dokumentacja geologiczna, o której mowa w § 2 pkt 3, zawiera:
1)
kartę tytułową, obejmującą:
a)
nazwę (imię i nazwisko) i adres wykonującego wiercenie,
b)
nazwę i lokalizację otworu określoną w państwowym układzie współrzędnych,
c)
cel wiercenia,
d)
datę rozpoczęcia i zakończenia wiercenia,
e)
informację zawierającą nazwę (imię i nazwisko) i adres wykonującego likwidację otworu wiertniczego,
2)
część opisową składającą się z informacji o:
a)
przyczynach likwidacji otworu,
b)
sposobie i technicznym rozwiązaniu zabiegu likwidacji otworu,
c)
dacie rozpoczęcia i zakończenia prac likwidacyjnych,
d)
profilu geologicznym otworu ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych w zależności od głębokości wiercenia, sporządzonego w skali nie mniejszej niż 1 : 2.000,
e)
miejscu przechowywania dokumentacji otworu.
2.
Dokumentację sporządza się w 3 egzemplarzach.
1.
Dokumentacje geologiczne, o których mowa w § 2, sporządza się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy odpowiednio od dnia zakończenia prac geologicznych lub zakończenia wiercenia albo zlikwidowania otworu.
2.
Dokumentację geologiczną określoną:
1)
w § 2 pkt 1 i 3 - przekazuje się w terminie miesiąca po wykonaniu właściwemu organowi koncesyjnemu, jeżeli była ona wykonywana na podstawie koncesji, albo właściwemu organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt prac geologicznych,
2)
w § 2 pkt 2 - przekazuje się w terminie miesiąca po wykonaniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
3.
Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują po jednym egzemplarzu dokumentacji geologicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.