Określenie organów wojskowych i organów wojskowych wyższego stopnia, właściwych w sprawach określonych w ustawie o służbie... - Dz.U.1993.23.101 - OpenLEX

Określenie organów wojskowych i organów wojskowych wyższego stopnia, właściwych w sprawach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w ustawie o uposażeniu żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.23.101

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 1993 r.
w sprawie określenia organów wojskowych i organów wojskowych wyższego stopnia, właściwych w sprawach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w ustawie o uposażeniu żołnierzy.

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254) oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18) zarządza się, co następuje:
Organami wojskowymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwymi w sprawach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254) oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18), są dowódcy jednostek wojskowych stosownie do ich uprawnień w zakresie danych spraw, wynikających z przepisów wymienionych ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.
1.
Organami wojskowymi wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań wniesionych od decyzji organów wojskowych określonych w § 1, są w sprawach wynikających:
1)
z ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - przełożeni dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w § 1;
2)
z ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy - przełożeni dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w § 1, jeżeli posiadają uprawnienia dyscyplinarne co najmniej dowódcy pułku, a w przypadku gdy uprawnień tych nie posiadają - ich przełożeni posiadający takie uprawnienia.
2.
W wydanej decyzji organ wojskowy poucza zainteresowanego żołnierza o możliwości i terminie złożenia odwołania od tej decyzji, a także wskazuje organ wojskowy wyższego stopnia, do którego może być ono wniesione.
Przepisy szczególne mogą określać organy wojskowe i organy wojskowe wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, inne niż wymienione w § 1 i § 2 ust. 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do spraw, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie zostały zakończone wydaniem ostatecznej decyzji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.