Określenie organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.69.331

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1993 r.
w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

Na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 174 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
 
1.
Organami właściwymi do nakładania obowiązków i zadań w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wytwarzania rzeczy ruchomych na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa albo przemieszczania tych mocy w obrębie przedsiębiorcy lub między przedsiębiorcami, odpowiednio są:
1)
Minister Obrony Narodowej,
2)
minister właściwy do spraw gospodarki.
2.
Nakładanie obowiązków i zadań przez ministrów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
1.
Przedsiębiorcy, dla których zostały ustalone zadania w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wykonywania zadań na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa jak również przedsiębiorcy realizujący zadania w zakresie przemieszczania mocy produkcyjnych i remontowych, otrzymują dotację zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
2. 3
Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana z budżetu ministrów wymienionych w § 1 ust. 1.
1. 4
Podstawą do udzielenia przedsiębiorcy dotacji jest zawarcie z nim przez właściwy organ umowy na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wytworzenia rzeczy ruchomych na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa lub realizację zadań w zakresie przemieszczania tych mocy.
2.
W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, jest produkcja wyrobów, elementów kooperacyjnych i części zamiennych o podwójnym przeznaczeniu, tj. na potrzeby obrony państwa i do powszechnego obrotu handlowego, dotacja obejmuje zapłatę z tytułu ponoszonych kosztów, odpowiednią do zadań nałożonych przez właściwe organy.
3.
Umowy, o których mowa w ust. 1, ustalają w szczególności:
1)
rodzaje zadań,
2)
docelową zdolność produkcyjną i termin jej osiągnięcia,
3)
okres obowiązywania umowy,
4) 5
wysokość należnej dotacji, obejmującej zwrot kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę,
5)
warunki określające zawieszenie dotacji (w całości lub jej części) w przypadku wykorzystywania mocy produkcyjnych do produkcji bieżącej.
1. 6
Właściwi ministrowie sprawują kontrolę w zakresie:
1)
przygotowania przedsiębiorców do realizacji nałożonych obowiązków i zadań,
2)
prawidłowości wydatkowania przez przedsiębiorców środków przyznanych na cele określone w § 2.
2. 7
Podstawą do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, jest pisemne upoważnienie wystawione przez właściwego ministra, określające w szczególności: nazwę kontrolowanego przedsiębiorcy, przedmiot i zakres czynności kontrolowanych oraz okres, w jakim kontrola może być przeprowadzana. W kontrolach mogą uczestniczyć przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.
Organy kontrolowanych jednostek są obowiązane do udostępniania wszelkich dokumentów i udzielania informacji związanych z realizacją obowiązków i zadań nałożonych przez właściwe organy państwowe.
4. 8
Minister Obrony Narodowej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, sprawuje kontrolę w zakresie zgodności zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki umów, o których mowa w § 3, z obowiązkami i zadaniami dotyczącymi utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wykonania zadań na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa.
Minister właściwy do spraw gospodarki określa corocznie przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz, w terminach właściwych dla planowania budżetowego, wysokość środków finansowych przewidzianych na ten cel w roku następnym.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej roczną informację o zmianach lokalizacji mocy produkcyjnych i remontowych, wynikających z ich przemieszczania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.
3 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1997 r. (Dz.U.97.15.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.
5 § 3 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.
6 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) i b) rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

7 § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 lutego 1997 r. (Dz.U.97.15.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

8 § 4 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 lutego 1997 r. (Dz.U.97.15.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

9 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1997 r. (Dz.U.97.15.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

10 § 6:

- dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.63.568) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2002 r.

11 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.157.1030) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1998 r.