Bandarzewski Kazimierz, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2003
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Wprowadzenie

1.Zakres pracy

1. Zgodnie z tematem pracy zakres niniejszego opracowania obejmuje przedstawienie znaczenia pojęcia komercjalizacji na podstawie polskiego systemu prawnego w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych oraz regulacji obcych systemów prawnych.

Praca ta obejmuje nie tylko procedurę przekształcenia p.p. w spółkę z udziałem Skarbu Państwa, ale również procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy.

2.W opracowaniu tym omówiona zostanie przede wszystkim spółka akcyjna powstająca w wyniku przekształcenia p.p. Wynika to co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, większość spółek powstałych w wyniku komercjalizacji stanowią właśnie spółki akcyjne; po drugie treść regulacji normatywnej zasadniczo dotyczy wprost przekształcenia p.p. w spółkę akcyjną. Niemniej poczynione uwagi będą odnosić się również do spółki z o.o., chyba że pewne zagadnienie będzie odrębnie uregulowane wobec obu spółek kapitałowych. W takiej sytuacji analiza będzie obejmowała oba rodzaje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX