§ 7. - Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.
§  7.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za styczeń 2002 r.