Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 listopada 2001 r.
w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem", oraz innych podmiotów pośredniczących w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, w zakresie obrotu papierami emitowanymi przez Skarb Państwa.
1.
Podmioty wymienione w § 1 przekazują ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacje dotyczące stanu własności i obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, w zakresie, w jakim podmioty te prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane takie papiery, nabyte na rachunek własny lub na rzecz innych podmiotów.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za pośrednictwem odpowiednio:
1)
Krajowego Depozytu - w zakresie papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych,
2)
Narodowego Banku Polskiego - w zakresie papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi z systemu depozytowo-rozliczeniowego Narodowego Banku Polskiego.
3.
Informacje, o których mowa ust. 1, są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych, których wzór określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Sprawozdania zawierające informacje w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 doręcza się Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, nie później niż do 7 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
2.
Podmioty wymienione w § 1 są obowiązane do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy doręczonymi przez nie informacjami a stanami i obrotami na kontach depozytowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia tych rozbieżności w terminie określonym w ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu zsumowane informacje, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.
3.
Zweryfikowane, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, informacje Krajowy Depozyt przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu nie później niż do 14 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
1.
Sprawozdania zawierające informacje w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 doręcza się Narodowemu Bankowi Polskiemu w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, nie później niż do 7 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
2.
Podmioty wymienione w § 1 są obowiązane do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez Narodowy Bank Polski rozbieżności pomiędzy doręczonymi przez nie informacjami a stanami i obrotami na kontach depozytowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku niewyjaśnienia tych rozbieżności w terminie określonym w ust. 3, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych zsumowane informacje, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.
3.
Zweryfikowane zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 informacje Narodowy Bank Polski przekazuje, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych nie później niż do 14 roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który je sporządzono.
Krajowy Depozyt w każdym dniu roboczym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu zbiorcze informacje, określone w § 2 ust. 1, w podziale na rezydentów i nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099), sporządzone na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
Przepisy rozporządzenia stosuje się, zgodnie z art. 52 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, odpowiednio do zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za styczeń 2002 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 166, poz. 1209 i z 1999 r. Nr 94, poz. 1093).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNEGO ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O STANIE WŁASNOŚCI I OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI EMITOWANYMI PRZEZ SKARB PAŃSTWA

I. Rekord informacji składa się z 51 pól, których opis został umieszczony poniżej.

II. Przyjęte w załączniku oznaczenia:

N - znaki z zakresu 0-9

A - znaki z zakresu A-Z

X - znaki z zakresu 0-9 i A-Z

III. Ogólne zasady budowy plików.

Wszystkie pliki są w formacie tekstowym ASCII. Każdy plik składa się z rekordu nagłówkowego (pierwszy rekord pliku może wystąpić tylko raz), rekordów szczegółowych i rekordu końcowego (ostatni rekord pliku może wystąpić tylko raz).

Każdy rekord zakończony jest znakami CR LF (hexa 0D 0A), a plik znacznikiem końca zbioru (hexa 1A). Rekordy są o stałej długości. Wszystkie pola numeryczne powinny być dosunięte do prawej strony i dopełnione zerami z lewej strony. W polach tych nie występują liczby ujemne oraz nie ma separatora dziesiętnego. Wszystkie pola typu data są w formacie RRRRMMDD. Wszystkie pola znakowe powinny być dosunięte do lewej strony i dopełnione spacjami z prawej strony.

IV. Struktura rekordu szczegółowego.

Grupa identyfikująca papier wartościowy, którego informacja dotyczy.

Lp.Nazwa polaOpisFormat
1typ rekorduTyp rekordu szczegółowego '1'1 N
2kod papieru wartościowegoKod ISIN papieru wartościowego, którego dotyczy informacja612 X
3data wykupu papieru wartościowegoPapiery wartościowe, które nie posiadają kodu ISIN7 (RRRRMMDD)8 N

Informacja dotycząca liczby skarbowych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego - grupa ta dotyczy rezydentów.1

4liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych posiadanych przez banki11 N
5liczba papierów - firmy ubezpieczeniowe2Liczba papierów wartościowych posiadanych przez firmy ubezpieczeniowe11 N
6liczba papierów - fundusze emerytalne3Liczba papierów wartościowych posiadanych przez fundusze emerytalne11 N
7liczba papierów - fundusze inwestycyjne4Liczba papierów wartościowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne11 N
8liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych posiadanych przez osoby fizyczne11 N
9liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych posiadanych przez podmioty niefinansowe11 N
10liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych posiadanych przez inne podmioty11 N
11ogółem rezydenciSuma pozycji 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 1011 N

Informacja dotycząca liczby skarbowych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego - grupa ta dotyczy nierezydentów.1

12liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych posiadanych przez banki11 N
13liczba papierów - instytucje finansoweLiczba papierów wartościowych posiadanych przez instytucje finansowe z wyjątkiem banków11 N
14liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych posiadanych przez osoby fizyczne11 N
15liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych posiadanych przez podmioty niefinansowe11 N
16liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych posiadanych przez inne podmioty11 N
17ogółem nierezydenciSuma pozycji 12, 13, 14, 15 i 1611 N

Informacja dotycząca liczby nabytych skarbowych papierów wartościowych, w ramach transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów.1

18liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych nabytych przez banki11 N
19liczba papierów - firmy ubezpieczeniowe2Liczba papierów wartościowych nabytych przez firmy ubezpieczeniowe11 N
20liczba papierów - fundusze emerytalne3Liczba papierów wartościowych nabytych przez fundusze emerytalne11 N
21liczba papierów - fundusze inwestycyjne4Liczba papierów wartościowych nabytych przez fundusze inwestycyjne11 N
22liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych nabytych przez osoby fizyczne11 N
23liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych nabytych przez podmioty niefinansowe11 N
24liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych nabytych przez inne podmioty11 N
25ogółem rezydenciSuma pozycji 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 2411 N

Informacja dotycząca liczby nabytych skarbowych papierów wartościowych, w ramach transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów.1

26liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych nabytych przez banki11 N
27liczba papierów - instytucje finansoweLiczba papierów wartościowych nabytych przez instytucje finansowe z wyjątkiem banków11 N
28liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych nabytych przez osoby fizyczne11 N
29liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych nabytych przez podmioty niefinansowe11 N
30liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych nabytych przez inne podmioty11 N
31ogółem nierezydenciSuma pozycji 26, 27, 28, 29 i 3011 N

Informacja dotycząca liczby zbytych skarbowych papierów wartościowych, w ramach transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy rezydentów.1

32liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych zbytych przez banki11 N
33liczba papierów - firmy ubezpieczeniowe2Liczba papierów wartościowych zbytych przez firmy ubezpieczeniowe11 N
34liczba papierów - fundusze emerytalne3Liczba papierów wartościowych zbytych przez fundusze emerytalne11 N
35liczba papierów - fundusze inwestycyjne4Liczba papierów wartościowych zbytych przez fundusze inwestycyjne11 N
36liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych zbytych przez osoby fizyczne11 N
37liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych zbytych przez podmioty niefinansowe11 N
38liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych zbytych przez inne podmioty11 N
39ogółem rezydenciSuma pozycji 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 3811 N

Informacja dotycząca liczby zbytych skarbowych papierów wartościowych, w ramach transakcji rynku wtórnego, przez podmiot sprawozdawczy, rozliczonych w okresie sprawozdawczym - grupa ta dotyczy nierezydentów.1

40liczba papierów - bankiLiczba papierów wartościowych zbytych przez banki11 N
41liczba papierów - instytucje finansoweLiczba papierów wartościowych zbytych przez instytucje finansowe z wyjątkiem banków11 N
42liczba papierów - osoby fizyczneLiczba papierów wartościowych zbytych przez osoby fizyczne11 N
43liczba papierów - podmioty niefinansowe5Liczba papierów wartościowych zbytych przez podmioty niefinansowe11 N
44liczba papierów - inne podmiotyLiczba papierów wartościowych zbytych przez inne podmioty11 N
45ogółem nierezydenciSuma pozycji 40, 41, 42, 43 i 4411 N

Informacja dotycząca liczby skarbowych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem sektora finansów publicznych - grupa ta dotyczy rezydentów.1

46liczba papierów - Grupa I8Liczba papierów wartościowych posiadanych przez Grupę I11 N
47liczba papierów - Grupa II9Liczba papierów wartościowych posiadanych przez Grupę II11 N
48liczba papierów - Grupa III10Liczba papierów wartościowych posiadanych przez Grupę III11 N
49liczba papierów - pozostałeLiczba papierów - pozostałe podmioty11 N

Informacja dotycząca liczby skarbowych papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według stanu własności na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem sektora finansów publicznych - grupa ta dotyczy nierezydentów.1

50liczba papierów - rządy i agendy rządoweLiczba papierów wartościowych posiadanych przez rządy i agendy rządowe11 N
51liczba papierów - pozostałeLiczba papierów - pozostałe podmioty11 N

V. Objaśnienia:

1 w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 z późn. zm.).

2 w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

3 w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.).

4 w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933 z późn. zm.).

5 osoby prawne i osoby nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych;

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych;

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6 należy wykazać: bony skarbowe, obligacje skarbowe oraz skarbowe papiery oszczędnościowe.

7 należy wykazać obligacje skarbowe nieposiadające kodu ISIN, tj.: obligacje nominowane w walutach obcych, obligacje restrukturyzacyjne oraz obligacje wyemitowane na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

8 do grupy I zalicza się:

- państwowe fundusze celowe,

- państwowe szkoły wyższe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,

- jednostki badawczo-rozwojowe,

- państwowe instytucje kultury,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

9 do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki jednostek samorządu terytorialnego,

- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

- samorządowe instytucje kultury,

- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

10 do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

- kasy chorych.

Uwaga: W polach od 4 do 17 i od 46 do 51 wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

W polach od 18 do 45 wykazywać należy papiery wartościowe, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży, jednakże nie należy wykazywać transakcji warunkowych tj. transakcji zawierających dodatkowo przyrzeczenie odkupu, termin odkupu i/lub cenę odkupu.

VI. Struktura rekordu nagłówkowego.

Lp.Nazwa polaOpisFormat
1typ rekorduTyp rekordu nagłówkowego '0' 1 N
2typ plikuSymbol dokumentu, wartość tego pola jest tożsama z rozszerzeniem pliku3 X
3kod wystawiającegoKod nadawcy dokumentu (tożsamy z kodem uczestnika z nazwy pliku)4 N
4rodzaj działalnościRodzaj działalności uczestnika

'0A' - domy maklerskie

'0B' - zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 ustawy

'0C' - banki prowadzące działalność maklerską

'0D' - banki prowadzące rachunki papierów wartościowych

'0E' - podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy

2X
5kod adresataKod adresata dokumentu (podany przez KDPW i NBP)6 N
6okres sprawozdawczyMiesiąc oraz rok, za który przekazane jest sprawozdanie (MMRRRR)6 N
7data wygenerowaniaData utworzenia pliku8 N
8nr plikuKolejny unikatowy numer pliku w danym cyklu sprawozdawczym, tożsamy z numerem z nazwy pliku2 N

VII. Struktura rekordu końcowego.

Lp.Nazwa polaOpisDługość
1typ rekorduTyp rekordu końcowego '2' 1 N
2liczba rekordówLiczba rekordów szczegółowych7 N
3podpis elektronicznyPodpis elektroniczny (opcjonalnie)128 X

VIII. Sposób tworzenia nazwy pliku dla KDPW.

Format nazwy:

kkkkttnn.SMF

gdzie: kkkk - kod uczestnika w systemie KDPW,

tt - rodzaj działalności,

nn - kolejny unikatowy numer pliku w danym cyklu sprawozdawczym,

SMF - rozszerzenie nazwy pliku.

IX. Sposób tworzenia nazwy pliku dla NBP.

Format nazwy:

dpkkkknn.SMF

gdzie: dp - depozyt papierów (stały wyróżnik),

kkkk - wyróżnik banku (poprzedzony cyfrą 0, jeśli jest trzycyfrowy),

nn - kolejny unikatowy numer pliku w danym cyklu sprawozdawczym,

SMF - rozszerzenie nazwy pliku.