§ 2. - Określenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1503

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2001 r.
§  2.
1.
Podmioty wymienione w § 1 przekazują ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacje dotyczące stanu własności i obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, w zakresie, w jakim podmioty te prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane takie papiery, nabyte na rachunek własny lub na rzecz innych podmiotów.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za pośrednictwem odpowiednio:
1)
Krajowego Depozytu - w zakresie papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych,
2)
Narodowego Banku Polskiego - w zakresie papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi z systemu depozytowo-rozliczeniowego Narodowego Banku Polskiego.
3.
Informacje, o których mowa ust. 1, są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych, których wzór określa załącznik do rozporządzenia.