Ogólne zezwolenie na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.229.2286

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju *

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1. 
Zezwala się na lokowanie aktywów funduszu emerytalnego w państwach będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w państwach, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
2. 
W państwach, o których mowa w ust. 1, aktywa funduszu emerytalnego mogą być lokowane w:
1)
papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych tych państw;
2)
papiery skarbowe emitowane przez rządy lub banki centralne tych państw;
3)
tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika.
3. 
Lokaty, o których mowa w ust. 2, powinny posiadać ocenę na poziomie inwestycyjnym nadaną przez wyspecjalizowaną agencję oceniającą ryzyko inwestycyjne związane z określonym papierem wartościowym lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, zwaną dalej "agencją ratingową".
Ocena, o której mowa w § 1 ust. 3, powinna być nadana przez agencję ratingową uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
* Z dniem 17 sierpnia 2005 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie, w jakim jest sprzeczne z art. 143 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667), w związku ze zmianą tego przepisu przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1202).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110 poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 15, poz. 182), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.