Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) poziom utrzymania pojazdu kolejowego - zestawienie czynności utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac;
2) modernizacja pojazdu kolejowego - prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub po prawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach;
3) struktura cyklu przeglądowo-naprawczego - kolejność występowania po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw wykonywanych w ramach procesu utrzymania pojazdu kolejowego.