§ 2. - Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.796

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.
§  2. 
Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, poza instalacjami lub urządzeniami, są określone w załączniku do rozporządzenia.