Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.30.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1996 r.
w sprawie odstąpienia od publicznego trybu przy zbywaniu udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Daewoo Corporation oraz Daewoo Heavy Industries Ltd.

Na podstawie art. 42 oraz w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zezwala się na odstąpienie od publicznego trybu przy zbywaniu udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Daewoo Corporation oraz Daewoo Heavy Industries Ltd. na warunkach określonych w Umowie Wspólnego Przedsięwzięcia, zawartej w dniu 14 listopada 1995 r. między Skarbem Państwa a Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie z jednej strony oraz Daewoo Corporation i Daewoo Heavy Industries Ltd. z drugiej strony.
2. Zbycie udziałów, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w równych częściach na rzecz Daewoo Corporation oraz Daewoo Heavy Industries Ltd. po przystąpieniu tych podmiotów do FSO Motor Sp. z o.o. i wniesieniu przez nie wkładu do kapitału zakładowego FSO Motor Sp. z o.o. w łącznej wysokości stanowiącej równowartość złotową 20.000.000 (dwadzieścia milionów) dolarów amerykańskich.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.