Odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.541

Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 1936 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 września 1936 r.
o odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i art. 1 pkt a) ustawy z dnia 2 lipca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 363) postanawiam co następuje:

Zezwala się na sprzedaż gminom w celu odstąpienia osobom prawnym i fizycznym na cele budowlano - mieszkaniowe następujących nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających pod zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

1)
gruntu o powierzchni nie wyżej 0,5 ha, położonego w Warszawie między ulicami: Kochowskiego, Kossaka i Hozjusza;
2)
gruntu o powierzchni nie wyżej 0,4 ha, położonego w Warszawie między ulicami: Stołeczną, Krasińskiego i Trentowskiego;
3)
gruntu o powierzchni nie wyżej 10 ha, położonego w Warszawie w dzielnicy bielańskiej między ulicami: Żeromskiego, Przybyszewskiego, Kasprowicza i Aleją Konstytucji;
4)
gruntu o powierzchni nie wyżej 15 ha, położonego w Warszawie na Grochowie, po obu stronach ulicy Ostrobramskiej pod nazwą "Górki Grochowskie";
5)
gruntu o powierzchni nie wyżej 15 ha, położonego w Dąbrowie Górniczej przy szosie do Strzemieszyc;
6)
gruntu o powierzchni nie wyżej 2,2 ha, położonego w Gdyni na Grabówku między linią kolejową z Gdyni do Wejherowa, a bocznicą kolejową do obozu emigracyjnego, ulicą Morską i ulicą Mireckiego;
7)
gruntu o powierzchni nie wyżej 11 ha, położonego w Krakowie po obu stronach ulicy Płaszowskiej na wschód od terenu kolejowego;
8)
gruntu o powierzchni nie wyżej 2,1 ha, położonego w Lublinie przy Alei Ks. Józefa Poniatowskiego, ulicy Lisa-Kuli i Weteranów, stanowiącego część terenu państwowego pod nazwą "Obóz Zachodni";
9)
gruntu o powierzchni nie wyżej 13 ha, wchodzącego w skład b. Fortu Wawerskiego, położonego na obszarze gminy Wawer powiatu warszawskiego;
10)
gruntu o powierzchni nie wyżej 11 ha, położonego na obszarze gminy Wawer w powiecie warszawskim w Rembertowie przy zbiegu ulicy Olbrychta z szosą z Warszawy do Sulejówka.

Zezwala się na bezpłatne odstąpienie gminom, wyszczególnionym poniżej, z nieruchomości państwowych, przeznaczonych w prawomocnym lub zatwierdzonym planie zabudowania na ogólne potrzeby tych gmin:

1)
gminie m. st. Warszawy gruntu o powierzchni nie wyżej 5 ha, stanowiącego części powierzchni ulic w granicach określonych w art. 1 pkt 3);
2)
gminie m. st. Warszawy gruntu o powierzchni nie wyżej 10 ha z terenu pod nazwą "Górki Grochowskie", położonego w Warszawie po obu stronach ulicy Ostrobramskiej;
3)
gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntu o powierzchni nie wyżej 4 ha, położonego przy szosie do Strzemieszyc;
4)
gminie m. Gdyni gruntu o powierzchni nie wyżej 1,8 ha, z terenów położonych w granicach określonych w art. 1 pkt 6);
5)
gminie m. Krakowa gruntu o powierzchni nie wyżej 3,8 ha, położonego w Krakowie przy ulicy Płaszowskiej na wschód od linii kolejowej;
6)
gminie m. Lublina gruntu o powierzchni nie wyżej 1,3 ha z obszaru pod nazwą "Obóz Zachodni", położonego w Lublinie, stanowiącego część powierzchni Alei Ks. Józefa Poniatowskiego oraz ulic Lisa-Kuli i Weteranów;
7)
gminie Wawer gruntu o powierzchni nie wyżej 7 ha z terenu b. Fortu Wawerskiego, położonego w powiecie warszawskim;
8)
gminie Wawer gruntu o powierzchni nie wyżej 3,5 ha z terenów, położonych w Rembertowie przy zbiegu ulicy Olbrychta z szosą z Warszawy do Sulejówka.
(1)
Cenę sprzedażną i warunki sprzedaży nieruchomości, wymienionych w art. 1, a w szczególności ulgi, które mogą być przyznane przy sprzedaży tych nieruchomości, określi Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych na podstawie ceny szacunkowej tych gruntów, ustalonej przez komisje szacunkowe, powołane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
(2)
Ulgi, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą przekraczać 50% wartości szacunkowej gruntów.

Wpływy, uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wymienionych w art. 1, przelewa się na Państwowy Fundusz Budowlany z przeznaczeniem na zakup terenów budowlanych - przy uwzględnieniu przepisu art. 10 pkt 5) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 10, poz. 107).

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.