Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.148

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 1930 r.
w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli w Warszawie.

Na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 346) zarządza się co następuje:
§  1. Odstępuje się gminie m. st. Warszawy pod zabudowę domami mieszkalnemi według programu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Robót Publicznych w dniu 9 maja 1927 r., grunty, stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Warszawie pomiędzy ulicami Tanią, Stefana Czarnieckie-go, Generała Zajączka i ks. Felińskiego o łącznej powierzchni 11.532.36 mkw.
§  2. Cena sprzedażna gruntów, wymienionych w § 1, wynosi 2 złote 10 groszy za 1 mkw gruntu, czyli ogółem 24.217 złotych 96 groszy i spłacona zostanie Skarbowi Państwa przez gminę m. st. Warszawy w równych ratach rocznych w przeciągu 3 lat z oprocentowaniem sześć od sta rocznie.

Pierwsza rata płatna jest w ciągu jednego roku od daty przejęcia gruntów przez Magistrat m. st. Warszawy.

§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków przejęcia względnie nabycia przez gminę m. st. Warszawy gruntów, odstępowanych niniejszem rozporządzeniem, tudzież dalszego użytkowania tych gruntów porucza się Ministrowi Skarbu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.