Odstąpienie gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.59.475

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1930 r.
w sprawie odstąpienia gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 346) zarządza się co następuje:
Odstępuje się gminie m. Poznania pod zabudowę domami mieszkalnemi, zgodnie z programem rozbudowy, zatwierdzonym przez Ministra Robót Publicznych w dniu 4 kwietnia 1930 r., parcele, stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Poznaniu u zbiegu ulic Liebelta i Wałów Kościuszki o łącznej powierzchni 1.896 m, kw., a mianowicie:
1)
parcelę Nr. kat. 104/5, księga wieczysta Poznań, św. Marcin tom 27, karta 675, Nr. matrykuły 2026, o powierzchni 994 m. kw.;
2)
parcelę Nr. kat. 134/5, księga wieczysta Poznań, Św. Marcin, tom 24, karta 583 (część), Nr. matrykuły 1644, o powierzchni 15 m. kw.;
3)
parcelę Nr. kat. 135/5, księga wieczysta Poznań, Św. Marcin, tom 24, karta 583 (część), Nr. matrykuły 1644, o powierzchni 887 m. kw.
Cena sprzedażna parcel wymienionych w § 1 wynosi 10 złotych na 1 m. kw. gruntu czyli ogółem 18.960 złotych i spłacona zostanie Skarbowi Państwa przez gminę m. Poznania w równych ratach rocznych w przeciągu 3 lat, z oprocentowaniem sześć od sta rocznie.

Pierwsza rata płatna jest w ciągu jednego roku od daty przejęcia gruntu przez Magistrat m. Poznania.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków przejęcia względnie nabycia przez gminę m. Poznania parcel odstępowanych niniejszem rozporządzeniem tudzież dalszego ich użytkowania porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.