Odroczenie terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU I MINISTREM ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 10 grudnia 1930 r.
w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Na podstawie art. 3 i 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 2, poz. 7) oraz art. 28 i 67 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324) zarządza się co następuje:
Paragrafowi 8-mu rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 387), nadaje się brzmienie następujące: "Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 1932 r.".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 11 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 427).