Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.419

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 lipca 1921 r.
o odroczeniu terminu ubezpieczenia na wypadek choroby robotników i pracowników rolnych i służby domowej wiejskiej w kasach chorych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na mocy art. 102 i 104 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44, poz. 272) postanawiam co następuje:
§  1. Ostateczny termin pociągnięcia do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby robotników i pracowników rolnych, i służby domowej wiejskiej, ustalony w art. 3 rozporządzenia z 18 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 316) odracza się do dalszego zarządzenia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.