Art. 1. - [Zakres podmiotowy regulacji] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  1. [Zakres podmiotowy regulacji]
1. 1
Przepisy ustawy dotyczą lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek (pielęgniarzy), położnych, ratowników medycznych oraz techników i uprawnionych techników dentystycznych, posiadających prawo wykonywania praktyki (zawodu), zwanych w dalszym ciągu fachowymi pracownikami służby zdrowia.
2.
Minister Zdrowia może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przepisy ustawy na inne kategorie fachowych pracowników służby zdrowia.
3.
Ustawa nie dotyczy fachowych pracowników służby zdrowia, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub służbie bazpieczeństwa publicznego.
1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 37 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.01.113.1207) z dniem 1 stycznia 2007 r. - zob. również art. 44b ustawy zmieniającej.