Odjęcie uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz przekazanie tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lutego 1938 r.
o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego.

Na podstawie art. 393a i art. 398a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) zarządzam co następuje:
Uprawnienia zarządów gminnych, określone w art. 391 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), odejmuje się zarządom gminnym w powiatach: ciechanowskim, lipnowskim, mławskim, makowskim, płockim, płońskim, przasnyskim, rypińskim, rawskim, nieszawskim, sierpeckim i włocławskim na obszarach osiedli, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 621) i przekazuje się właściwym terytorialnie wydziałom powiatowym województwa warszawskiego.
Od orzeczeń, wydanych przez wydziały powiatowe w myśl § 1, służy prawo odwołania do wojewody.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.