Zm.: rozporządzenie z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1930 r.
zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1.
W art. 27 ustępie 1 po wyrazach: "stanowiące własność Państwa" dodaje się wyrazy: "lub obszary, podpadające pod postanowienia przepisów o przebudowie ustroju rolnego", a po wyrazach: "zarządzające temi objektami" dodaje się wyrazy: "względnie urzędy ziemskie, o ile chodzi o obszary, podpadające pod postanowienia przepisów o przebudowie ustroju rolnego".
2.
W art. 53 punkt a) uzupełnia się zdaniem: "o ile chodzi o osiedla wiejskie, nie będące uzdrowiskami, uznanemi za posiadające charakter użyteczności publicznej, uznanie terenów za budowlane w drodze uchwały organu uchwalającego może nastąpić tylko za zgodą odnośnego urzędu ziemskiego".
3.
Art. 279 otrzymuje brzmienie następujące:

"Odległość zwykłych budynków nieogniotrwałych od wszelkich innych budynków na tej samej działce, powinna wynosić co najmniej 12 metrów, odległość zaś budynków otwartych nieposiadających ścian, a przeznaczonych do przechowywania siana, słomy i tym podobnych materjałów łatwopalnych - co najmniej 30 metrów od wszelkich innych budynków zarówno na tej samej działce, jak i na działkach sąsiadów".

4.
Art. 282 uzupełnia się ustępem 2 następującej treści:

"W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, szczególniej w miejscowościach, posiadających większą ilość zakładów przemysłowych, właściwa władza może - ewentualnie z zastrzeżeniem pewnych warunków - zezwolić na złagodzenie wymogów, zawartych w ustępie pierwszym, gdy względy bezpieczeństwa publicznego nie stoją temu na przeszkodzie".

5.
W art. 325 ustępie 1 dodaje się po liczbie 242 liczby: "245, 279."
6.
W art. 328 po wyrazie: "kolejowych" dodaje się wyrazy: "pocztowo-telegraficznych".
7.
W art. 329 dodaje się dwa ustępy, jako końcowe o następującem brzmieniu:

"Szczegółowe przepisy o budowie państwowych budynków pocztowo-telegraficznych wydane zostaną w drodze rozporządzenia przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.

Za budynki pocztowo-telegraficzne, w myśl niniejszego rozporządzenia, uważa się wszelkie budynki, przeznaczone do utrzymania i obsługi ruchu pocztowego, telegraficznego, telefonicznego i radjowego".

8.
W art. 362 w punkcie a) ustępu pierwszego skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem sekcji meljoracyjnej".
9.
Art. 380 otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeżeli wzniesiono nowe budynki lub urządzenia związane z budynkami albo dokonano nadbudowy, powiększenia lub przebudowy budynków i urządzeń istniejących - bez wymaganego pozwolenia, względnie niezgodnie z udzielonem pozwoleniem i jeżeli ponadto budynki te:

a) zostały wzniesione niezgodnie z istniejącemi przepisami lub planem zabudowania osiedla, albo

b) zagrażają bezpieczeństwu osobistemu lub publicznemu, albo

c) oddziaływują szkodliwie na zdrowie mieszkańców, bądź wreszcie

d) zniekształcają lub szpecą ulice, place, wygląd miejscowości lub krajobrazu - właściwe władze niezależnie od wstrzymania robót budowlanych w myśl art. 379 i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej, są upoważnione zawezwać właściciela do dokonania zmian lub przeróbek w celu doprowadzenia budynków do stanu, zgodnego z planem zabudowania i przepisami obowiązującemi względnie w celu usunięcia niebezpieczeństwa albo zniekształcenia lub zeszpecenia, o których wyżej mowa, o ile zaś bezpieczeństwo nie może być zapewnione, albo zniekształcenie lub zeszpecenie nie może być usunięte w drodze dokonania zmian lub przeróbek, do rozebrania budynku albo urządzenia w całości lub w części.

W wypadkach uchybień w utrzymywaniu budynków i urządzeń związanych z budynkami zarówno istniejących, jak i nowowznoszonych, właściwe władze są upoważnione zawezwać właściciela do dokonania robót, mających na celu doprowadzenie budynku do stanu należytego, o ile zaś bezpieczeństwo osobiste lub publiczne nie może być zapewnione w drodze przeróbek lub użycia środków zapobiegawczych, - do rozebrania budynku albo urządzenia w całości lub części.

Gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środków, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, właściwe władze upoważnione są przedsięwziąć na koszt właściciela potrzebne środki, jak opróżnienie, ogrodzenie lub uniedostępnienie budynku, albo urządzenia, w całości lub części, i t.p.

W wypadkach niecierpiących zwłoki do przedsięwzięcia kosztem właściciela środków, przewidzianych w ustępie poprzednim niniejszego artykułu upoważnione są również organa wykonawcze, powołane do utrzymania publicznego bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Organa te działają na zasadach postępowania przymusowego w administracji i o czynnościach swych powiadomią natychmiast właściwe władze budowlane, celem ewentualnego wydania dalszych zarządzeń.

W wypadkach niezastosowania się właściciela do zarządzenia władzy, wydanego w myśl ustępu pierwszego albo drugiego niniejszego artykułu w terminie przez nią wyznaczonym, władza jest upoważniona do wykonania potrzebnych napraw, albo rozbiórki budynku lub urządzenia, w całości lub części, kosztem właściciela.

Koszty robót, wykonywanych i środków stosowanych w myśl niniejszego artykułu przez władze, podlegają egzekucji w trybie postępowania przymusowego w administracji."

10.
Po art. 393 dodaje się nowy artykuł 393a o brzmieniu następującem:

"Art. 393a. Przewidziane przez niniejsze rozporządzenie uprawnienia władz i organów samorządu terytorjalnego oraz wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych służą im odwołalnie.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Robót Publicznych, przedstawiony po porozumieniu się z Ministrem Spraw Wewnętrznych, może w drodze rozporządzenia w całości lub w części wszystkim lub niektórym władzom i organom samorządu terytorjalnego, jak również wydziałom wykonawczym komisyj uzdrowiskowych, odjąć funkcje, powierzone im mocą postanowień niniejszego rozporządzenia.

Rada Ministrów może przytem bądź to zastrzec funkcje powyższe wyłącznej kompetencji władz administracji ogólnej, bądź to funkcje te odpowiednio podzielić pomiędzy państwowe władze administracji ogólnej, a organa komunalne, względnie wydziały wykonawcze komisyj uzdrowiskowych".

11.
Po art. 398 dodaje się nowy artykuł 398a o następującem brzmieniu:

"Art. 398a. Rada Ministrów przy wykonaniu artykułu 393a może w granicach jego postanowień odpowiednio zmienić właściwość władz, powołanych do rozstrzygania odwołań."

12.
W artykule 408 w punkcie 4) po wyrazie: "wznoszenia", dodaje się wyrazy: "i naprawy".
13.
W art. 410 punkt 9) otrzymuje brzmienie następujące:

"9) obowiązek przyłączenia poszczególnych działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminnej, sposób pokrycia kosztów takiego przyłączenia, zasady i warunki ogólne i techniczne takiego przyłączenia, opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego i za korzystanie z kanalizacji, względnie opłaty za prawo przyłączenia działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminnej, i za prawo pobierania wody z wodociągu gminnego i korzystania z kanałów gminnych, a gdy niema wodociągu, - obowiązek urządzenia studzien;".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami tudzież innym ministrom stosownie do zakresu ich działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem województwa śląskiego.