Rozdział 3 - Test umiejętności - Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.75.704

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  3

Test umiejętności

§  13.
1.
Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia o przeprowadzeniu testu umiejętności, o którym mowa w § 4, występuje do UDT z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie testu umiejętności.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy oraz określenie działalności.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza kopię dowodu dokonania wpłaty na rachunek bankowy UDT tytułem kosztów przeprowadzenia testu umiejętności.
§  14.
Koszt przeprowadzenia testu umiejętności, bez względu na formę działalności, ustala się jako iloczyn: 10-krotności stawki za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
§  15.
1.
Test umiejętności, bez względu na zakres podejmowanej lub wykonywanej działalności, składa się z egzaminu ustnego i praktycznego.
2.
Egzamin ustny polega na udzieleniu przez wnioskodawcę odpowiedzi ustnych na pytania wybrane losowo z obowiązującego w dniu przeprowadzenia egzaminu zbioru pytań opracowanych w UDT, dotyczących wiedzy teoretycznej oraz znajomości prawa polskiego w stopniu niezbędnym do podejmowania lub wykonywania działalności.
3.
Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych wnioskodawcy oraz sporządzeniu zapisów wyników i protokołów kontroli, zgodnie z wymaganymi normami lub specyfikacjami technicznymi wyrobu lub procesu.
4.
Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.
§  16.
1.
Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych objętych testem umiejętności niezbędnych do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej ustala UDT odrębnie dla poszczególnych wnioskodawców i wnioskowanej działalności, uwzględniając:
1)
program kształcenia i nabyte przez wnioskodawcę doświadczenie zawodowe w państwie wnioskodawcy w podejmowanej lub wykonywanej działalności;
2)
wymagany zakres znajomości prawa polskiego do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności;
3)
różnice wynikające ze specyfiki i szczególnych wymagań dotyczących podjęcia lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
2.
O zakresie tematycznym, terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności UDT zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
1.
Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez UDT, składająca się z co najmniej dwóch inspektorów UDT, zwana dalej "komisją".
2.
Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje komisji dokument poświadczający tożsamość i zawiadomienie, o którym mowa w § 16 ust. 2.
3.
Czas przeznaczony na odbycie egzaminu ustnego testu umiejętności nie może być dłuższy niż 120 minut i ustala się go z uwzględnieniem ilości i trudności pytań egzaminacyjnych.
4.
Egzamin z części praktycznej testu umiejętności wynosi minimum 120 minut.
5.
Podstawą oceny testu umiejętności są oceny uzyskane z każdej części.
6.
Wymagane jest, aby wnioskodawca w części ustnej testu umiejętności udzielił poprawnej odpowiedzi na minimum 20 pytań dotyczących wiedzy teoretycznej oraz minimum 10 pytań sprawdzających znajomość prawa polskiego.
7.
Za pozytywny wynik testu umiejętności uznaje się wynik, zgodnie z którym wnioskodawca uzyskał z każdej jego części co najmniej 70 % ogólnej sumy punktów, a ocenę łączną N w wysokości co najmniej 80 %, obliczoną zgodnie z wzorem:

N = (0,25 x ntw + 0,25 x ntp) + 0,5 x np,

w którym:

- ntw jest oceną egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej,

- ntp jest oceną egzaminu ustnego ze znajomości prawa polskiego,

- np jest oceną egzaminu praktycznego, jako sumy ocen częściowych podanych w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem współczynników wagowych zależnych od wnioskowanej działalności.

§  18.
1.
Po zakończeniu testu umiejętności, na podstawie wyniku testu umiejętności uzyskanego przez wnioskodawcę, komisja sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie albo niezaliczenie przez wnioskodawcę testu umiejętności. Protokół podpisują członkowie komisji.
2.
Protokół wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
3.
O zaliczeniu albo niezaliczeniu testu umiejętności UDT informuje w formie pisemnej wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
§  19.
1.
Jeżeli wnioskodawca nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych, UDT wyznacza kolejny termin przeprowadzenia testu umiejętności, bez ponoszenia przez wnioskodawcę kosztów przeprowadzenia testu umiejętności. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym kolejnym terminie bez uzasadnionej przyczyny jest równoważne z odstąpieniem od testu umiejętności. Wnioskodawca może przystąpić ponownie do testu umiejętności w trybie określonym w § 13.
3.
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może przystąpić ponownie do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym przeprowadzono pierwszy test, w trybie określonym w § 13.