Rozdział 2 - Staż adaptacyjny - Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.75.704

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  2

Staż adaptacyjny

§  5.
1.
Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 4, występuje do UDT z pisemnym wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
wskazanie postanowienia, o którym mowa w § 4;
3)
określenie działalności;
4)
termin rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego;
5)
nazwę i adres przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywany staż adaptacyjny;
6)
czytelny podpis kierownika i pieczęć przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywany staż adaptacyjny;
7)
podpis wnioskodawcy.
§  6.
1.
Staż adaptacyjny jest odbywany w przedsiębiorstwie wskazanym przez wnioskodawcę, które zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz urządzenia techniczno-produkcyjne niezbędne do odbywania stażu adaptacyjnego.
2.
Warunki odbywania stażu adaptacyjnego sprawdza i zatwierdza inspektor UDT.
3.
Przedsiębiorstwo, na okres odbywania stażu adaptacyjnego, wyznacza osobę posiadająca kwalifikacje potwierdzone przez UDT w zakresie wnioskowanej działalności, która będzie opiekunem stażu adaptacyjnego, zwaną dalej "opiekunem".
§  7.
1.
Program i przebieg stażu adaptacyjnego są ustalane przez inspektora UDT na podstawie:
1)
wniosku o uznanie kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i nabyte przez wnioskodawcę doświadczenie zawodowe w państwie wnioskodawcy w zakresie wykonywania działalności określonych w rozporządzeniu;
2)
okresu odbywania stażu adaptacyjnego jako praktyki niezbędnej do nabycia umiejętności do podjęcia lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wnioskowanej działalności, w szczególności specyficznych wymagań związanych z działalnością, dobrą praktyką produkcyjną w zakresie podejmowanej działalności;
3)
różnic wynikających ze specyfiki i szczególnych wymagań dotyczących podjęcia lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;
4)
niezbędnej znajomości prawa polskiego koniecznej do podjęcia lub wykonywania działalności.
2.
Zatwierdzony przez UDT program i okres odbywania stażu adaptacyjnego w formie pisemnego postanowienia jest przekazywany wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwu, w którym odbywany będzie staż adaptacyjny, w terminie 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego stażu.
§  8.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca jest obowiązany do realizacji programu stażu adaptacyjnego, czasu jego trwania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne warunki pracy dotyczące wykonywanej formy działalności.
§  9.
Inspektor UDT sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego odbywanego przez wnioskodawcę przez:
1)
bieżącą kontrolę realizacji programu i warunków stażu adaptacyjnego;
2)
doraźną kontrolę wykonywania czynności praktycznych ustalonych programem stażu adaptacyjnego;
3)
gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.
§  10.
Ocena stażu adaptacyjnego jest dokonywana przez inspektora UDT, w formie pisemnej opinii, nie później niż w ostatnim dniu odbywania stażu adaptacyjnego, w obecności wnioskodawcy i opiekuna na podstawie:
1)
pisemnej opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego;
2)
sprawdzenia praktycznych umiejętności wnioskodawcy do wykonywania czynności niezbędnych do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności.
§  11.
1.
Koszt odbywania stażu adaptacyjnego, bez względu na formę działalności, w jakiej jest odbywany staż adaptacyjny, ustala się jako iloczyn: 15-krotności stawki za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) i liczby miesięcy odbywanego stażu adaptacyjnego. Każdy rozpoczęty miesiąc stażu liczony jest jako pełny miesiąc przyjmowany do obliczenia kosztów.
2.
UDT obciąża wnioskodawcę okresowo kosztami odbywania stażu adaptacyjnego w terminach uzgodnionych z wnioskodawcą.
3.
Kopię dowodów dokonanych wpłat na rachunek bankowy UDT tytułem kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca przedstawia w dniu dokonywania oceny, o której mowa w § 10.
§  12.
1.
Na podstawie oceny stażu adaptacyjnego inspektor UDT sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie albo niezaliczenie stażu przez wnioskodawcę, który jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny i wystawienia wniosku o zaliczenie stażu adaptacyjnego.
2.
O wyniku stażu adaptacyjnego UDT informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny i ustalenia wyniku stażu adaptacyjnego, w formie pisemnego postanowienia.
3.
W przypadku oceny negatywnej odbytego stażu adaptacyjnego, wnioskodawca może odbyć staż adaptacyjny w trybie określonym w § 5.