Art. 80. - [Posiadanie, przechowywanie i podawanie zabronionych substancji] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  80.  [Posiadanie, przechowywanie i podawanie zabronionych substancji]
1. 
Kto, będąc posiadaczem zwierząt gospodarskich, posiada i przechowuje w gospodarstwie produkty lecznicze weterynaryjne zawierające substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu, oraz zawierające oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Kto podaje w postaci zastrzyków substancje, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. b, zwierzętom hodowlanym, włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

3. 
Kto wykonuje czynności zootechniczne na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli, włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

4. 
Kto podaje zwierzętom gospodarskim lub zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie:
1)
substancje o działaniu hormonalnym:
a)
działające jako osad,
b)
o okresie karencji dłuższym niż 15 dni,
c)
dla których nie istnieją odczynniki lub urządzenia stosowane w technikach analitycznych, umożliwiające wykrycie obecności pozostałości przekraczających dopuszczalne poziomy,
2)
produkty lecznicze weterynaryjne zawierające substancje o działaniu beta-agonistycznym o okresie karencji dłuższym niż 28 dni

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

5. 
Kto umieszcza na rynku mięso lub inne produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, niezgodnie z przepisami art. 71 ust. 3

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.