Art. 51. - [System informacyjne występowania chorób zakaźnych. Obowiązki informacyjne. Księgi informacyjne] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  51.  [System informacyjne występowania chorób zakaźnych. Obowiązki informacyjne. Księgi informacyjne]
1. 
Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą system zbierania, przechowywania, analizowania, przetwarzania danych i przekazywania informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i obowiązkowi rejestracji, a także podlegających obowiązkowi monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
2. 
Podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej przekazują powiatowemu lekarzowi weterynarii:
1)
informację o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej - niezwłocznie po powzięciu takiego podejrzenia;
2)
comiesięczne informacje o:
a)
chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,
b)
chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,
c)
wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
3. 
Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi księgi zawierające informacje o:
1)
chorobach zakaźnych zwierząt podlegających:
a)
notyfikacji w Unii Europejskiej,
b)
obowiązkowi zwalczania,
c)
obowiązkowi rejestracji;
2)
chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania;
3)
wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
4. 
Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii:
1)
informację o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej:
a)
obowiązkowi zwalczania lub
b)
notyfikacji w Unii Europejskiej

- niezwłocznie po powzięciu tego podejrzenia lub stwierdzeniu choroby;

2)
informację o:
a)
wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa w pkt 1,
b)
wygaszeniu ogniska chorób, o których mowa w pkt 1 lit. b - niezwłocznie po jego dokonaniu;
3)
comiesięczną informację o:
a)
chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,
b)
chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,
c)
wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
5. 
Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie:
1)
sąsiednim powiatowym lekarzom weterynarii informacje o:
a)
podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia:
choroby wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2,
choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegających obowiązkowi monitorowania,
b)
wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej,
c)
wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa w lit. a i b;
2)
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o wystąpieniu choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegających obowiązkowi monitorowania.
6. 
Wojewódzcy lekarze weterynarii przekazują informacje, o których mowa w ust. 4, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, który:
1)
przechowuje, analizuje i opracowuje otrzymane informacje;
2)
informuje, wykonując postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, właściwe organizacje międzynarodowe o występowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania;
3)
powiadamia Komisję Europejską, inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a w przypadku chorób zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederację Szwajcarską i państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o:
a)
chorobach zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz o wygaszeniu ognisk tych chorób, w tym niezwłocznie o nowo rozpoznanej poważnej chorobie zakaźnej zwierząt akwakultury o znanej lub nieznanej etiologii, która może rozprzestrzeniać się w obrębie populacji tych zwierząt lub między tymi populacjami, albo o rozpoznaniu choroby zwierząt akwakultury podlegającej obowiązkowi zwalczania u gatunku zwierząt akwakultury dotychczas uznawanego za niewrażliwy, stanowiąc zagrożenie dla innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)
wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
c)
wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
7. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej,
2)
zakres, sposób i terminy przekazywania przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii, a także podmioty, o których mowa w ust. 2, informacji o chorobach wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1,
3)
zakres, sposób i terminy dokonywania przez Głównego Lekarza Weterynarii powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 lit. a

- mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu powiadamiania o występowaniu tych chorób w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

8. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres, sposób i terminy przekazywania przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii, a także podmioty, o których mowa w ust. 2, informacji o:
a)
występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania,
b)
występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,
c)
wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,
2)
wzory ksiąg, o których mowa w ust. 3,
3)
zakres, sposób i terminy dokonywania przez Głównego Lekarza Weterynarii powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i c

- mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu przechowywania i przekazywania informacji oraz powiadamiania Komisji Europejskiej.