[Przemieszczanie w celach niehandlowych zwierząt domowych z państw trzecich] - Art. 24b. - Ochrona zdrowia zwierząt oraz... - Dz.U.2020.1421 t.j. - OpenLEX

Art. 24b. - [Przemieszczanie w celach niehandlowych zwierząt domowych z państw trzecich] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1421 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  24b.  [Przemieszczanie w celach niehandlowych zwierząt domowych z państw trzecich]
1.  37
 Organy celne przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, w punktach wjazdu podróżnych w rozumieniu art. 3 lit. k rozporządzenia nr 576/2013, zwanych dalej "punktami wjazdu podróżnych.
2.  38
 Do przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 576/2013, stosuje się przepisy o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie zwierząt, a to przemieszczanie podlega kontrolom przewidzianym w przepisach rozporządzenia 2017/625.
3.  39
 (uchylony).
4.  40
 Organ celny w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym z państwa trzeciego lub jego terytorium niezwłocznie powiadamia o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia punktu wjazdu podróżnych.
4a.  41
 Organ celny, w przypadku gdy kontrola:
1)
dokumentacji, o której mowa w art. 34 rozporządzenia nr 576/2013, wykaże braki formalne lub
2)
tożsamości wykaże niezgodności w zakresie oznakowania zwierzęcia

- po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym ze względu na miejsce położenia punktu wjazdu podróżnych, a jeżeli to konieczne - po wysłuchaniu właściciela lub osoby upoważnionej, wydaje decyzję o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 576/2013, i nadzoruje wykonanie tej decyzji.

4b.  42
 Do konsultacji, o której mowa w ust. 4a, nie stosuje się przepisów art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4c.  43
 Konsultacja, o której mowa w ust. 4a, może odbywać się ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub innych środków łączności.
4d.  44
 Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji, o której mowa w ust. 4a, określa porozumienie zawarte między wojewódzkim lekarzem weterynarii a dyrektorem izby administracji skarbowej, właściwymi terytorialnie dla danego punktu wjazdu podróżnych.
4e.  45
 Decyzji, o której mowa w ust. 4a, nie wydaje się, jeżeli właściciel albo osoba upoważniona odstąpi od przemieszczenia zwierzęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  46
 Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku, o którym mowa w ust. 4, z wyjątkiem ust. 4a i 4e:
1)
niezwłocznie udaje się do punktu wjazdu podróżnych;
2)
wydaje decyzję o zastosowaniu środków przewidzianych w rozporządzeniu nr 576/2013 oraz nadzoruje wykonanie tej decyzji.
5a.  47
 Powiatowy lekarz weterynarii nie wydaje decyzji o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 576/2013, jeżeli organ celny już zastosował ten środek.
6.  48
 Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w przypadku niespełniania wymagań, o których mowa w ust. 4, do czasu zastosowania środków, o których mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, przetrzymuje się pod dozorem organów celnych.
7.  49
 Zarządzający punktem wjazdu podróżnych w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie przystosowane do przetrzymywania tych zwierząt.
8. 
W czasie przebywania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 7, opiekę nad tymi zwierzętami zapewnia właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę.
9.  50
 Główny Lekarz Weterynarii:
1)
umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii informacje, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 576/2013, oraz przekazuje Komisji Europejskiej adres tej strony;
2)
powiadamia Komisję Europejską zgodnie z art. 42 rozporządzenia nr 576/2013.
10.  51
 Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, mając na względzie zapewnienie sprawnego przeprowadzania kontroli przez te organy oraz ochronę zdrowia zwierząt.
37 Art. 24b ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
38 Art. 24b ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
39 Art. 24b ust. 3 uchylony przez art. 3 pkt 17 lit. b ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
40 Art. 24b ust. 4 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
41 Art. 24b ust. 4a dodany przez art. 3 pkt 17 lit. d ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
42 Art. 24b ust. 4b dodany przez art. 3 pkt 17 lit. d ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
43 Art. 24b ust. 4c dodany przez art. 3 pkt 17 lit. d ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
44 Art. 24b ust. 4d dodany przez art. 3 pkt 17 lit. d ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
45 Art. 24b ust. 4e dodany przez art. 3 pkt 17 lit. d ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
46 Art. 24b ust. 5 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. e ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
47 Art. 24b ust. 5a dodany przez art. 3 pkt 17 lit. f ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
48 Art. 24b ust. 6 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. g ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
49 Art. 24b ust. 7 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. g ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
50 Art. 24b ust. 9 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. h ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
51 Art. 24b ust. 10 zmieniony przez art. 3 pkt 17 lit. h ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.