[Działania podejmowane przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w celu ochrony zdrowia... - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 3. - [Działania podejmowane przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w celu ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  3.  [Działania podejmowane przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w celu ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium]
1. 
Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
2)
minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
3)
leczenie osób uzależnionych od solarium;
4)
profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.
3. 
Działania, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane w Narodowym Programie Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i realizowane zgodnie z tym Programem.
4. 
W ramach działań, o których mowa w ust. 1, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego mogą współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym organizacjami pacjentów, oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań, o których mowa w ust. 1.