Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  31.  [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych]
1.  Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych realizują minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.
2.  Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach określonych przez dysponenta Funduszu, wkłady do planów finansowych.
3.  Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi marszałkowie województw otrzymują na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w planie finansowym Funduszu.